Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "dwukrotnie" на английский

Посмотреть также: dwukrotnie większe
Искать dwukrotnie в: Oпределение Синонимы
twice
double
twofold
two times
duplicate
on two occasions
2-fold
two-fold
two-time
double-counted
doubled
double-checked
double-click
doubling

Предложения

W międzyczasie jednak negocjacje zawiodły dwukrotnie.
In the meantime, however, the negotiations have failed twice.
Ale wpisałem numer dwukrotnie i trafiłem na zakładkę.
But I typed in the number twice and I came to a bookmark.
Ale kiedy mówię Zespół, Wezmę dwukrotnie.
But when I tell the team, I'll get double.
Wartość na ulicy byłaby dwukrotnie wyższa.
So, the street value would be double that.
W okresie badanym wielkość przywozu z Pakistanu wzrosła dwukrotnie.
The volume of imports from Pakistan increased twofold in the period considered.
Anubis dotychczas dwukrotnie próbował przejść przez Wrota.
Anubis has tried twice to get through the gate.
Pewien kongresman z Delaware nabył ją dwukrotnie.
Matter of fact, a congressman from Delaware bought it twice.
Imperium dwukrotnie większym niż te Aleksandra Wielkiego.
An empire twice the size of Alexander the Great.
Kelly, już dwukrotnie opóźniłaś stypendium.
Kelly, you've deferred the scholarship twice already.
Mialam szczescie poczuc to dwukrotnie przy tobie.
I was lucky to feel it twice with you.
Przed jej śmiercią była dwukrotnie aresztowana za handel heroiną.
Well, before her death, she was arrested twice for dealing heroin.
Jest lżejsze, tańsze i dwukrotnie wytrzymalsze.
They're lighter, cheaper and have twice the tensile strength.
Takie propozycje zostały już dwukrotnie zablokowane przez prezydenta.
The country's president has blocked similar proposals twice already.
One spały razem z portierem szkolnym dwukrotnie.
Together they've slept with the entire school twice.
Pete wypadł ze swojego okna dwukrotnie.
Pete fell out of his bedroom window twice.
Jego matka dzwoniła tu dwukrotnie z więzienia.
We know that his mother called him here twice from jail.
Dzisiaj już dwukrotnie próbował zabić chłopca.
He tried to kill the boy twice today.
Kordon ustawiony wokół najbliższego terenu został powiększony dwukrotnie w ciągu godziny.
'A cordon established around the immediate area 'has been expanded twice in the last hour.
Zostałem dwukrotnie zaproszony na obiad do Rosings Park.
I have been invited twice to dine at Rosings Park.
Ofiarę uderzono w głowę i dwukrotnie postrzelono.
The victim was hit in the head and shot twice.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2017. Точных совпадений: 2017. Затраченное время: 84 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo