Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "góry" на английский

Искать góry в: Oпределение Словарь Синонимы

Предложения

1266
743
179
115
U góry w słońcu zaczyna błyszczeć.
Up in the sunlight, beginning to gleam.
Teraz ruszamy góry do Wschodniej Strony.
Now we're moving on up to the East Side.
Kierunek pojedynczych ran jest z dołu... do góry.
Directionality of the individual wounds is from bottom... to top.
Poszedłem przez góry, bo zgubiłem tabletki.
I came over that mountain because I lost my chems.
Na szczycie góry jest mała stacyjka.
There's on old cable car station at the top of the mountain.
Spróbujmy dotrzeć do wschodniego stoku góry Sosnowej przed zmierzchem.
Let's try to get the east side of Pine Mountain before sundown.
Mogę dołączyć do niego u stóp góry w Cusihuiriachic.
I can start early and join up with him... at the base of the mountain at Cusihuiriachic.
Dotarcie tak głęboko w góry musiało być trudne.
It must have been tough coming all the way up this mountain.
Tiltmetry nie pokazują żadnej zmiany w kształcie góry.
The tiltmetres don't show any change in the mountain shape.
Ósmego dnia dotarliśmy do wielkiej góry.
On the eighth day, we arrived to a great mountain.
Musicie dotrzeć do góry przed ostatnim dniem jesieni.
You need to reach the mountain before the last days of Autumn.
Zawsze chciałam zobaczyć góry i prawdziwe ptaki.
I've always wanted to see a mountain and real birds that fly.
Potem zaczekamy na MacGyvera u podnóża góry.
Then we wait for MacGyver at the base of the mountain.
U podnóża góry Pięciu Palców szukaj starej świątyni.
At the foot of Five Fingers Mountain look for an old temple.
Umieścił ją więc na szczycie góry.
So he puts her on top of the mountain.
Umieścił smoki ziejące ogniem, by strzegły góry.
And he puts a fire breathing dragon there to guard the mountain.
Druga od góry będzie Abigail Little.
Second from the top of the phone tree will be Ablgall Llttle.
Całe to miejsce było oświetlone światłem z góry.
This whole place was flooded with the light from above.
Ostatniej nocy, seria potężnych wstrząsów nawiedziła okolice góry Mihara.
Last night, a series of violent tremors has shaken the area around Mt. Mihara, on Oshima Island.
Z góry wyglądały na dużo mniejsze.
They looked a lot smaller from up there.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 10082. Точных совпадений: 10082. Затраченное время: 289 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo