Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "inny" на английский

Искать inny в: Oпределение Синонимы

Предложения

Jako istoty ludzkie będziemy tacy sami jak każdy inny.
As human beings, we would be every bit as vulnerable as anyone else.
Ktoś inny otwiera opakowanie nowiutkich żyletek.
Somebody else is opening up a brand-new package of razor blades.
Znaleźliśmy inny sposób zasilania naszego gatunku.
Fortunately, we have found another way to sustain our species.
Czas znaleźć inny sposób na zarabianie pieniędzy.
It's time for us to find another way to make money.
Miałem zasłonięte oczy, ale słyszałem inny silnik.
I was blindfolded, but I heard the other engine.
Mogę zarobić kasę w inny sposób.
I could incentivize the sheik in other ways.
Dotychczas dostarczałem pocztę na inny adres.
I've been delivering your mail to another address.
Istnieje oczywiście inny sposób, sir.
There is, of course, another way, sir.
Nie obrażę cię pytając czy jest ktoś inny.
I won't insult you by asking if there's someone else.
Prawdopodobnie jakiś inny gang za tym stoi.
Probably some other gang is behind it, sir.
Wierzyłam, że masz większy potencjał niż ktokolwiek inny.
George, I used to believe you had more potential than anyone else here.
Zachowajmy ten temat na inny wieczór.
Well, let's save that topic for another night.
To inny brat Bulla, Mikhail.
That's Bull's other brother, Mikhail.
Wyniósł to na zupełnie inny poziom.
He's taken it to a whole other level.
Każdy inny w waszym świecie podlega prawom.
Everyone else in your world is subject to the law.
Wśród tego pustkowia znajdował się inny poszukiwacz.
And somewhere in that nowhere was another lone prospector.
Kto inny badałby przyczyny jego śmierci.
Some other lawyer would be investigating his death.
Ktoś inny mógł zmienić moje dzieciństwo we wzruszającą nowelkę.
Someone else might have turned my childhood into a heartbreaking novel.
Żebyś ty wygrał, ktoś inny musi przegrać.
In order for you to win, someone else has to lose.
Armageddon musi poczekać na inny dzień.
Armageddon will have to wait for another day.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 25473. Точных совпадений: 25473. Затраченное время: 120 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo