Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "istnienie" на английский

Предложения

82
79
60
Kwestionując boga, potwierdzamy jego istnienie.
By questioning him, we acknowledge his presence.
Prowadził rządową konspirację wykorzystującą istnienie obcych.
He led the government conspiracy to exploit the existence of aliens.
Jednakże rozporządzenie to rzeczywiście uznaje istnienie konkurencji cenowej między tymi dwoma produktami.
However, infact that Regulation recognised the existence of price competition between these two products.
Wykazano istnienie wysokich kwot nieoprocentowanych kredytów.
Significant amounts of interest-free borrowings were found to exist.
Człowiek potrzebuje towarzystwa własnego gatunku, albo zakończy istnienie.
A man needs the company of his own kind or he will cease to exist.
Strona przedstawiła dowody rzekomo potwierdzające istnienie wolnych mocy produkcyjnych.
The party provided evidence allegedly substantiating the existence of spare capacity.
Krajowa Agencja Rejestru Publicznego wyda dokument potwierdzający istnienie organizacji przedsiębiorców.
The National Agency of Public Registry will issue a document confirming the existence of the business organisations.
W świetle powyższych rozważań potwierdza się istnienie w Malezji przeładunku produktu objętego dochodzeniem.
In light of the considerations above the existence of transhipment of the product under investigation via Malaysia has therefore been confirmed.
Naraziłoby to nieprzerwane istnienie przemysłu wspólnotowego na znaczne ryzyko.
This has put the continued existence of this industry at considerable risk.
Samo istnienie tego projektu zagraża rozejmowi.
The very existence of this project imperils a truce.
Panie Spock, załóżmy istnienie tej istoty.
Mr. Spock, let's assume the existence of this creature.
W dodatku istnienie środków antydumpingowych również odnosi pozytywny skutek.
In addition the existence of anti-dumping measures will also have had a positive effect.
W tym regionie zagrożone jest samo istnienie poszczególnych państw.
The very existence of certain States in the region is threatened.
Zacząłem nawet wątpić w istnienie czarownic.
I've even begun to doubt the existence of witches.
Kilka sondy do głębokości czterech metrów potwierdziła istnienie rozległego kompleksu pogrzebowego.
Several pilot bore holes to the depth of four metres confirmed the existence of a large burial complex.
Unijny naukowiec który jako pierwszy udowodnił istnienie światów alternatywnych.
He's a Union researcher who was the first person to prove the existence of parallel universes.
Segregacji takiej sprzyja istnienie wielu języków.
This segregation is favored by the existence of many languages.
Teraz kroczysz wokół próbując udowodnić swoje istnienie.
Now you're just stomping around trying to prove you exist.
Tylko kompletny ignorant mógł wątpić w istnienie królików.
Only an utter ignoramus could doubt the existence of rabbits.
Podszyłam się pod istnienie Hirai Yukari.
I barged into the existence of Hirai Yukari.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 4778. Точных совпадений: 4778. Затраченное время: 77 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo