Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "kontynuacji" на английский

continuation continuing continued follow-up continuity
continuance
proceed
sequel to
follow-on
continue going concern
pursue
no-policy-change
follow up

Предложения

Jednakże współpracujący importer nie skomentował prawdopodobnego skutku kontynuacji środków na działalność jego przedsiębiorstwa.
However, the cooperating importer did not comment on the likely impact of the continuation of measures on its business.
Zobowiązanie to zatem usuwa obawy stron trzecich dotyczące kontynuacji tych gwarancji.
That commitment therefore addresses third party concerns regarding the continuation of the guarantees.
Mimo to chciałabym ponownie podkreślić znaczenie kontynuacji tych reform.
Nevertheless, I would like to reiterate the importance of continuing these reforms.
Jeśli kiedykolwiek myślałeś o kontynuacji swojej linii genetycznej, zasugerowałbym zmianę pozycji.
If you have a thought about continuing your genetic line, I would suggest a change of position.
Wysypka związana z podawaniem efawirenzu zwykle ustępowała podczas kontynuacji leczenia.
The rash associated with the efavirenz component usually resolves with continued therapy.
Potrzebuje kontynuacji leczenia przegrzania, nawadniania i chelacji.
Patient needs continued treatment for hyperthermia, hydration, and chelation therapy.
Niewprowadzanie środków najprawdopodobniej doprowadziłoby do kontynuacji negatywnych tendencji w zakresie sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego.
Not taking measures would most likely lead to a continuation of the negative trend of the financial situation of the Community industry.
Dwóch użytkowników wyraziło sprzeciw wobec kontynuacji środków.
Two users expressed their opposition against the continuation of the measures.
Traktat lizboński jest niezbędny dla pomyślnej kontynuacji europejskiego projektu.
The Treaty of Lisbon is indispensable for the successful continuation of the European project.
Nasze wstępne kontakty zapewniły solidną podstawę do kontynuacji procedury budżetowej.
Our initial contacts have provided a sound basis for the continuation of the budgetary procedure.
Druga kwestia dotyczy kontynuacji prac w zakresie regulacji sektora finansowego.
The second point concerns the continuation of the work on financial regulation.
Jednakże powinno być możliwe zaoferowanie podróżnym kontynuacji imprezy turystycznej.
However, it should be possible to offer travellers the continuation of the package.
W zamian jesteśmy teraz świadkami kontynuacji ich niestosownego zachowania.
Instead, we are now seeing a continuation of such inappropriate behaviour.
Ciągle wymagana jest czujność w celu zapewnienia kontynuacji znakomitych wyników Wspólnoty w dziedzinie bezpieczeństwa.
Vigilance is still required to ensure a continuation of the Community's outstanding safety record.
W rzeczywistości decyzja ta potwierdziłaby odrzucenie przez Parlament automatycznej kontynuacji bieżącej perspektywy finansowej.
In reality, this decision would confirm Parliament's rejection of a mechanical continuation of the current FP.
Ponadto, uściślenia i wyjaśnienia wymaga także kwestia kontynuacji pomocy publicznej dla utrzymania niepełnosprawnych pracowników, którzy już są zatrudnieni.
In addition, clarifications and explanations are needed with regard to the continuation of state aid to help keep disabled workers who are already employed in jobs.
(b) komunikat w sprawie kontynuacji niniejszego programu z uwzględnieniem jego celów - trzy lata po przyjęciu niniejszej decyzji.
(b) a Communication on the continuation of this programme, having regard to its objectives, three years after the adoption of this Decision.
Na podstawie wyżej wymienionych elementów ustalono, że niemożliwym jest wyraźne stwierdzenie kontynuacji szkody.
On the basis of the elements above, it was found that no clear finding of continuation of injury could be established.
Konsekwentnie należy uznać, że zapewnienie kontynuacji produkcji wspólnotowej leży również w interesie użytkowników.
It must consequently be considered to be in the interest also for the users to ensure the continuation of the Community production.
Przesunięcie to powinno przyczynić się do wzmocnienia programu i zapewnienia jego kontynuacji.
This transfer should contribute to strengthening the programme and ensuring its continuation.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1122. Точных совпадений: 1122. Затраченное время: 536 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo