Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: należy kontynuować będziemy kontynuować
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "kontynuować" на английский

continue
proceed
go on
carry on
keep going
pursue
further
resume
keep
move on
get on with
go ahead with
move forward
follow up

Предложения

Firma planuje także kontynuować "programy współczucia".
The company also plans to continue their compassionate use programme.
W razie potrzeby można kontynuować zwiększanie dawki w miesięcznych odstępach.
The doctor may continue to increase your dose at monthly intervals if necessary.
Aby kontynuować trzeba wybrać certyfikat do podpisu.
You need to select a signing certificate to proceed.
Będziemy potem kontynuować objaśnieniami do głosowania...
We will continue subsequently with the explanations of vote.
Portugalia będzie kontynuować wdrażanie reform administracji publicznej.
Portugal shall continue implementing reforms of the public administration.
Brawo! Prosimy kontynuować - będzie pan miał wsparcie Parlamentu Europejskiego.
Well done, and please continue - you will have the support of the European Parliament.
Uważam, że w tych okolicznościach powinniśmy zdecydowanie kontynuować negocjacje.
I take the view that under these circumstances, we should definitely continue the negotiations.
Będziemy niestrudzenie kontynuować nasze wysiłki jako katalizator SEPA.
We will relentlessly continue our efforts as a SEPA catalyst.
Unia powinna kontynuować swoją strategię rozszerzenia w sposób stopniowy i ścisły.
The Union should continue its strategy of expansion in a gradual and strict manner.
Utraciłem połączenie z palmtopem. Nie można kontynuować synchronizacji.
The connection to the handheld was lost. Synchronization cannot continue.
Komisja nie ma zatem podstaw, by kontynuować dochodzenie.
Thus, the Commission has no basis to continue the investigation.
Nie mogłem kontynuować śledztwa z powodów osobistych.
I couldn't continue my inquiry for personal reasons.
Zamierzamy jednocześnie kontynuować udane praktyki polegające na uczestnictwie w negocjacjach dwustronnych.
At the same time, we intend to continue established successful practices of participation in bilateral negotiations.
Trzeba kontynuować proces budowania stabilnego systemu politycznego.
The process of building a stable political system must continue.
Teraz i lata wprzód, bedziemy kontynuować naszą...
Now and in years ahead, we will continue our...
Zamierzam kontynuować ich poszukiwania do ostatniej chwili.
I intend to continue the search for them until the last possible moment.
Sierżancie. Możesz kontynuować swój obchód.
Sergeant, you may continue your rounds now.
Miałem nadzieje że będę mógł kontynuować urlopowanie w twoim laboratorium.
I was kind of hoping I could continue vacationing in your laboratory.
Lekarze zbadają plwocinę i będą kontynuować antybiotyki.
Your doctors here will examine your sputum and continue antibiotics.
Będę kontynuować moją profesję nawet po małżeństwie.
I will continue my profession, even after marriage.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 6524. Точных совпадений: 6524. Затраченное время: 196 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo