Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "na stosunkowo stałym poziomie" на английский

relatively stable
fairly stable
relatively constant
W okresie objętym postępowaniem wspólnotowa konsumpcja FPFAF utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie.
Community consumption of FPFAF was relatively stable during the period considered.
Wyżej wymieniony udział w rynku pozostawał na stosunkowo stałym poziomie przez ostatnie 4 lata.
Those market shares have been relatively stable for the past four years.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich utrzymywał się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered.
Magazynowane zapasy pozostawały na stosunkowo stałym poziomie w badanym okresie, w szczególności w stosunku do sprzedaży.
Level of stock has remained relatively stable during the period considered, especially in relation to sales.
Ponadto ceny eksportowe państw objętych postępowaniem w dalszym ciągu znacznie spadały, podczas gdy konsumpcja utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie od 2002 r. i nawet nieznacznie wzrosła.
Furthermore, import prices from the countries under consideration continued to decrease significantly, while consumption remained relatively stable from 2002 onwards and even increased slightly.
Udział przemysłu unijnego w rynku pozostał na stosunkowo stałym poziomie (zwiększając się jedynie w nieznacznym stopniu, tj. o +0,7 punktu procentowego w okresie badanym, jak przedstawiono w motywie 168).
The market share of the Union industry remained relatively constant (increasing only slightly, i.e. by + 0,7 percentage points over the period considered as outlined in recital 168).
Przepływy środków pieniężnych producentów unijnych objętych próbą utrzymywały się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
The cash flow of the sampled Union producers remained at relatively stable levels during the period considered:
Dodatkowo, pomimo braku stabilności cen głównych surowców, takich jak mangan i energia, ceny produktu objętego postępowaniem oraz produktu podobnego utrzymywały się na stosunkowo stałym poziomie.
Additionally, despite the volatility of the prices of the main inputs, such as manganese ore and energy, the prices of the product concerned and the like product were relatively stable.
Jak wspomniano w motywie 119 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, mimo że zapasy zwiększyły się podczas OD w wartościach absolutnych, pozostały one na stosunkowo stałym poziomie, wynoszącym około 25 % wielkości produkcji przemysłu wspólnotowego.
As mentioned in recital 119 of the provisional Regulation, although stocks increased during the IP in absolute terms, in percentage terms they remained relatively stable at around 25 % of the production volume of the Community industry.
Wielkość sprzedaży na rynku wspólnotowym świetlówek CFL-i wyprodukowanych przez producenta we Wspólnocie, wyrażona w wartościach bezwzględnych, pozostawała na stosunkowo stałym poziomie w pierwszych latach okresu badanego.
Sales volumes of Community produced CFL-i lamps by the supporter for the Community market remained relatively stable in absolute terms during the first years of the period considered.
W tym samym czasie, podczas gdy ceny dumpingowego przywozu spadły o 11 % w badanym okresie, PW zdołał utrzymać swoje ceny na stosunkowo stałym poziomie (przy wzroście o 2 %).
At the same time, while the prices of the dumped imports decreased by 11 % over the period considered, the CI managed to keep its overall prices relatively stable (increase of 2 %).
Podczas przygotowywania wstępnego temperatura w komorze badań musi się utrzymywać na stosunkowo stałym poziomie i nie może przekraczać 303 K (30 ºC).
During the preconditioning the test cell temperature shall remain relatively constant and not be higher than 303 K (30 ºC)
Jak wynika z powyższej tabeli, produkcja pozostawała na stosunkowo stałym poziomie około 49,5 miliona jednostek w latach 2006 i 2007, a potem spadła do 45,2 miliona jednostek w 2008 r. i 37,6 miliona jednostek w OD, co oznacza spadek o 24 % w okresie badanym.
As shown in the table above, production remained relatively stable at around 49,5 million units in 2006 and 2007, and then dropped to 45,2 million units in 2008 and 37,6 million units in the IP, a decrease of 24 % over the period considered.
Co więcej, udział w rynku wspomnianych producentów unijnych utrzymywał się w badanym okresie na stosunkowo stałym poziomie i nie stwierdzono, by ich ceny były niższe od cen objętych próbą producentów unijnych.
Furthermore, the market share of those Union producers remained relatively stable during the period considered and no indication was found that their prices were lower than those of the sampled Union producers.
W istocie, zmniejszenie udziału w rynku przemysłu unijnego (o 5,1 punktu procentowego) nie może być przypisane zwiększeniu się przywozu z Indii, ponieważ jego udział w rynku pozostawał na stosunkowo stałym poziomie (wzrost zaledwie o 0,7 punktu procentowego w okresie badanym).
Indeed, the market share decrease of the Union industry (minus 5,1 percentage points) cannot be attributed to the development of Indian import volumes as their market share remained fairly stable (up by 0,7 percentage points only during the period considered).
To powinno utrzymać stężenie we krwi na stosunkowo stałym poziomie, chociaż osoby wybredna może wolą nawet wstrzykiwać tego leku dwa razy w tygodniu.
This must maintain blood degrees relatively continuous, although picky people may also favor to inject this medication two times weekly. At a dosage of 200mg to 800mg weekly we should definitely see dramatic results.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 16. Точных совпадений: 16. Затраченное время: 75 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo