Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "nadal" на английский

Предложения

Rada i Komisja powinny nadal koordynować swoje działania w tym zakresie.
The Council and the Commission should further coordinate their efforts in this area.
Okoliczności śmierci Anny Politkowskiej pozostają także nadal niewyjaśnione.
The circumstances surrounding the death of Anna Politkovskaya have also still not been explained.
Niektórzy nadal codziennie odwiedzają doktora Phloxa.
Some of us are still visiting Dr. Phlox every morning.
Rozbłyski nadal uniemożliwiają łączność z planetą.
Solar flares are still making long range communication with the planet impossible.
Jednakże, działanie to nadal wymaga ulepszeń.
However, this action still needs to be improved.
Czwarty wniosek dotyczący Belgii i Irlandii jest nadal w fazie rozpatrywania.
The fourth application, concerning Belgium and Ireland, is still under procedure.
Obecnie nadal używane są różne cysterny tego rodzaju.
Various tanks of this kind are still in use today.
Faktycznie jednak dodatkowe koszty obciążały nadal głównie jednego operatora - Cegedel.
In actual fact, however, the additional costs still fell largely on one operator, Cegedel.
Państwo nadal jest w posiadaniu większości kapitału FT.
The State still holds the majority of France Télécom's capital.
Mimo tych problemów nadal istnieje potrzeba większej ilości dokładniejszych informacji.
Taking these difficulties into account, the need for more and better information still persists.
Długoterminowe skutki technologii GMO są nadal nieznane.
The long-term consequences of GMO technology are still unknown.
Niemniej kwestia długotrwałości międzyrządowego procesu ratyfikacji pozostaje nadal otwarta.
However, there is still the problem of the cumbersome nature of the intergovernmental ratification process.
Mimo kryzysu bankowcy nadal zarabiają dużo pieniędzy.
Despite the crisis, bankers are still earning a lot of money.
Rozpowszechnienie Internetu we Wspólnocie nadal znacząco rośnie.
Internet penetration in the Community is still growing considerably.
Uwzględnia się jedynie umowy nadal obowiązujące na koniec roku obrachunkowego.
Only contracts still active at the end of the accounting year are taken into consideration.
Pozostałe części AGB są nadal w likwidacji.
The remaining parts of AGB are still in the liquidation process.
Przeznaczeniem nadal jest spożycie przez człowieka.
The animals will still be intended for human consumption.
Podobnie ceny importowe charakteryzowałyby się nadal tendencją spadkową.
Likewise, import prices would still show a decreasing trend.
Na poziomie makroekonomicznym wiele kwestii nadal wymaga jednak odpowiedzi.
At macro-economic level, however, there are still many problems that require answers.
W odniesieniu do Rosji i Rumunii nadal trwają dochodzenia przeglądowe.
The review investigations are still ongoing in respect of Russia and Romania.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 80535. Точных совпадений: 80535. Затраченное время: 176 мс

nadał 375

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo