Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "nieustanny" на английский

continuous
constant
continual
perpetual
endless
incessant
ceaseless
unceasing
unremitting
constantly evolving
CPD
Tymczasem życie to nieustanny przepływ, podróż do nieśmiertelności.
But life is a continuous flow, a journey to immortality.
Naszym priorytetem jest nieustanny rozwój firmy oraz naszych pracowników.
Our priority is a continuous development of the Company and our employees.
To, że środowisko naturalne stanowi nieustanny przedmiot zaniepokojenia obywateli europejskich, nie jest zaskakujące.
That environment represents a constant concern of European citizens does not constitute any surprise.
W firmie FARMA trwa nieustanny rozwój, mający na celu spełnienie wymagań rynku.
There are constant developments around FARMA to meet the requirements from the market.
Moda i sztuka od lat prowadzą ze sobą nieustanny dialog.
There is a continual dialogue between fashion and art.
Bez the nieustanny ekspansja the podaż pieniądza tam być żadny dalszy wzrost cen.
However, without the continual expansion of the money supply there would be no further price increase.
W procesie transformacji kina europejskiego należy wziąć pod uwagę nieustanny postęp technologiczny.
The continuous development of technology needs to be taken into account in the process of transforming European cinema.
Państwo zapewnia tutaj nieustanny przepływ pieniędzy w całym sektorze z myślą o realizacji celów tego ustawodawstwa.
Here, the State ensures a continuous flow of money across the sector in order to serve the policy goals of that legislation.
Podmiana to jeden długi, nieustanny ruch.
The switch is one long continuous movement.
Zapewnia to nieustanny rozwój oraz usprawnianie procedur i działań.
This ensures continuous improvement and streamlining of processes and routines.
Oddaję je pod pani nieustanny nadzór i kierownictwo.
I'm placing them under your continual direction.
Konieczny jest ścisły i nieustanny dialog z użytkownikami statystyk Wspólnoty, dotyczący ich potrzeb, bieżącego wykorzystania statystyki i priorytetów.
A close, continuous dialogue with users of Community statistics about their needs, actual usage and priorities is imperative.
To był nieustanny problem i moi wyborcy wielokrotnie się z nim do mnie zwracali.
This was a continuous problem, raised time and again with me by my constituents.
To przez ten nieustanny recykling pierścienie są w stanie pozostać tak jasne i tak świetliste jak były po utworzeniu się.
It's because of this constant recycling that the rings are able to stay as bright and shiny as they were when they formed.
Aby jednak sprostać wyzwaniom stale zmieniającego się świata, nieodzowny jest zdrowy wzrost i nieustanny dalszy rozwój.
However in order to face the challenges of a changing world, healthy growth and continuous further development are imperative.
Drugi warunek, wtedy, dla konwergencja przez próbny i błąd być nieustanny wydźwignięcie w kierunku niektóre optymalny optimorum bez spadek.
The second condition, then, for the convergence via trial and error is the continual rising toward some optimum optimorum without intervening descents.
Marka ta została stworzona przez spółkę EC Systems AMC w odpowiedzi na nieustanny rozwój firmy, poszerzenie obszarów działalności o kolejne branże i kraje oraz rozbudowane portfolio produktowe.
This brand was established by EC Systems AMC as a response to continuous development, extension of the company's activity by new sectors of industry, new markets and expanded product portfolio.
Musimy prowadzić nieustanny dialog na temat kwestii zarówno dwustronnych, jak i globalnych, oraz starać się zapewnić jak najlepszą koordynację działań.
We must maintain a continuous dialogue on bilateral issues and also on global issues, and try to ensure the most coordinated action possible.
Jedność religii, o której On mówi, interesuje mnie szczególnie. Jego nieustanny apel do każdego - że każdy ma doświadczyć Boskości w sobie, jest naprawdę sygnałem dla całej ludzkości.
The unity of religions, about which He speaks, is of special interest to me. His constant appeal to everybody - that one has to experience the Divinity within, is really a clarion call to the entire humanity.
Jak długo będziemy myśleli o osobowości (ciele, umyśle i intelekcie), tak długo będziemy otoczeni przez nieustanny lęk.
So long as we think about personality (the body, the mind, the intellect), we are surrounded by constant fear.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 172. Точных совпадений: 172. Затраченное время: 94 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo