Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: w normie
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "normie" на английский

normal standard good
stable
norm
Norma
Normie

Предложения

1509
Układ odniesienia odpowiada normie ISO 4130:1978.
The reference system corresponds to ISO standard 4130:1978.
Spełnione muszą zostać kryteria wykluczające określone w tej normie.
The failure criteria laid down in that standard must be met.
Funkcje życiowe z normie, doktorze Finney.
Vitals look good, Dr. Finney.
W przedmiotowej normie ustanowiono jednolite wymagania techniczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa statków żeglugi śródlądowej.
The standard lays down the uniform technical requirements necessary to ensure the safety of inland waterway vessels.
Procedury te będą ustalone w przyszłej normie europejskiej.
These procedures will be defined in a future European standard.
Dlatego normie nadal przyznaje się domniemanie zgodności z odpowiednimi przepisami dyrektywy 90/396/EWG.
The standard shall therefore continue to confer the presumption of conformity to the relevant provisions of Directive 90/396/EEC.
Nominalna szerokość toru odpowiada normie europejskiej (1435 mm).
The nominal track gauge property is equal to the European standard (1435 millimetres).
Jeśli zostaną wykryte wady, inspektor ustala odpowiedni odsetek produktu nieodpowiadającego normie, w ujęciu ilościowym lub wagowym.
When defects are detected, the inspector shall ascertain the respective percentage of the produce not in conformity with the standard by number or weight.
Sposób pobierania próbek nie jest określony w metodzie wyszczególnionej w niniejszej normie międzynarodowej.
Sampling is not part of the method specified in this International Standard.
Zawartość wilgoci: Ubytek masy oznaczony w drodze procedury określonej w niniejszej normie międzynarodowej.
Moisture content: the loss of mass determined by the procedure specified in this International Standard.
Czystość tłuszczu mlecznego: brak obecności tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, określony w drodze procedury wyszczególnionej w niniejszej normie.
Milk fat purity: absence of vegetable and animal fats determined by the procedure specified in this standard.
Paszport roślin lub oznakowanie, jak określono w mającej zastosowanie normie FAO, powinny gwarantować identyfikowalność.
Traceability should be guaranteed by a plant passport or by a mark as set out in the applicable FAO Standard.
Producenci mogą korzystać z procedur uproszczonych stosując dokumentację w dowolnym formacie na warunkach określonych w stosownej normie zharmonizowanej.
Simplified procedures may be used by manufacturers by means of documentation in a format at their discretion and under the conditions set out in the relevant harmonised standard.
Pomoc ta jest dodatkiem do korzyści wspomnianych w niniejszej normie.
Such assistance being additional to the benefits mentioned in this standard.
Szczegółowe wymagania dotyczące numeru identyfikacyjnego, o którym mowa w pierwszym akapicie, są zawarte w odpowiedniej normie zharmonizowanej.
Detailed requirements for the identification number referred to in the first paragraph are set out in the relevant harmonised standard.
Prowadząc prace kontrolne określone w tej normie, jednostka oceniająca kieruje się profesjonalnym osądem.
The assessment body shall exercise professional judgement in performing the inspection work defined in that standard.
Głowica sprzężenia odpowiada normie ISO ISO/1728 z 1980 r.
The coupling head must comply with ISO standard ISO 1728 of 1980.
cena interwencyjna ryżu niełuskanego powinna odpowiadać określonej normie jakości;
Whereas the intervention price for paddy rice should correspond to a specific standard quality;
Urządzenie do badań SBI powinno być dokładnie opisane w przyszłej normie europejskiej.
The SBI test facility shall be fully described in a future European standard.
Dokładna specyfikacja i układ urządzeń badawczych zostanie ustalona w przyszłej europejskiej normie określonej w pkt 1.
The precise specification and configuration of the test facility will be defined in the future European standard referred to in point 1.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 252. Точных совпадений: 252. Затраченное время: 111 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo