Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: obecna sytuacja
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "obecna" на английский

present
existing
presence
today's
current
actual
attend
operates

Предложения

Naciska abym była obecna przy wymianie.
He insists I'll be present at the exchange.
Bez urazy dla ludzi małego obecna firma i oczywiście wyłączność.
No offense to the little people, present company excluded of course.
Wykazuje, że Europa może być obecna na scenie międzynarodowej...
It is demonstrating that Europe can have a presence on the international stage...
Jest obecna w około pięćdziesięciu krajach na świecie.
It has a presence in some fifty countries around the world.
Byłam obecna na kolinahr twojej córki.
I was present at your daughter's Kolinahr.
Śmierć jest obecna, tylko umieranie przestało być stanem granicznym.
The death is present, merely the dying process ceased to be a bordering state.
Musisz być obecna w jej życiu.
We need to make you present in her life again.
To prosta cząsteczka obecna we wszystkich żywych istotach.
(Nyx) It's a simple molecule present in all living things.
Podwyższone miana przeciwciał pokaże, że infekcja jest obecna.
A heightened antibody count will show that an infection is present.
Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina.
Only Ivanka's family was present at the apparition.
Edith będzie obecna na wszystkich posiedzeniach.
Edith will be present at all the depositions.
Cała załoga obecna i gotowa, kapitanie.
All crew are present and accounted for, Captain.
Zastępczyni szeryfa była cały czas obecna.
Sheriff's deputy Was present the whole time. I know.
Jednak ofiara nie była obecna przy ich spotkaniu.
However, the victim was not present at their tête-à-tête.
Maszynownia i nawigacja obecna lub na stanowiskach.
Engineering and navigation all present or accounted for, sir.
Chciała być obecna przy każdym spotkaniu.
She asked to be present at every interview.
Na posiedzeniu 10 stycznia obecna była również Maria Logan, prawniczka broniąca Chodorkowskiego.
Maria Logan of the Khodorkovsky legal team was also present on 10 January to discuss the case.
Przewodniczący zwrócił uwagę, że Rada nie jest obecna.
The President pointed out that the Council was not present.
Chciałbym jednak przypomnieć Komisji, że na podstawie porozumienia międzyinstytucjonalnego podczas tygodnia posiedzeń Parlamentu Europejskiego Komisja powinna być obecna.
I should like to remind the Commission, however, that by Interinstitutional Agreement it has to be present during the week the European Parliament is in session.
Rada nie chciała być obecna w Izbie przed posiedzeniem Rady Ecofin.
The Council did not wish to be present in the House before the Ecofin meeting.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2618. Точных совпадений: 2618. Затраченное время: 86 мс

obecną 1567

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo