Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: na obecność narkotyków na obecność bse
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "obecność" на английский

Предложения

Pana obecność nie będzie potrzebna doktorze.
Your presence won't be necessary, Doctor. Thank you.
Dystrybutorzy masowi zwiększyli swoją obecność na rynku rowerowym.
The mass-merchandisers have increased their presence on the bicycle market.
Liczba próbek, w których wykryto obecność salmonelli.
The number of samples where the presence of salmonella is detected.
Funkcji tej nie zmienia obecność interfejsu USB.
The presence of a USB interface does not alter that function.
Ich obecność zagwarantuje publiczny charakter procedury wydawania wiz.
Their presence safeguards the public nature of the visa issuing process.
Członkostwo Islandii umocniłoby także obecność UE w regionie.
Icelandic membership would also strengthen the EU's presence in the region.
Należy wskazać obecność szczególnych czynników zjadliwości.
The presence of specific virulence factors shall be indicated.
Drzwi muszą mieć przezroczyste okno pozwalające pasażerom stwierdzić obecność peronu.
Doors shall be fitted with transparent windows to allow passengers to identify the presence of a platform.
Po drugie chciałbym wykorzystać obecność komisarza Dimas.
Secondly, I wish to take advantage of the presence of Commissioner Dimas here.
Wszystkie próbki są analizowane na obecność węgorka sosnowca.
All samples shall be tested for the presence of PWN.
Zapewniała go obecność czołgów, represje i groźby.
It was brought about by the presence of tanks, repression and threats.
Aby sprostać temu zadaniu, niezbędna jest obecność wojskowa.
In order to cope with this task, a military presence is vital.
Ich obecność w więzieniach jest również kwestią humanitarną.
Their presence in these gaols is also a humanitarian issue.
Do świadczenia usług cechowania wymagana jest obecność handlowa w Niderlandach.
To provide hallmarking services, commercial presence in the Netherlands is required.
Bank ma szczególnie silną obecność w segmencie MŚP.
The Bank has a particularly strong presence in the SME segment.
Edytor będzie wyświetlał symbol, oznaczający obecność znaku tabulacji w tekście.
The editor will display a symbol to indicate the presence of a tab in the text.
To była najbardziej przygnębiająca kobieca obecność jakiej doświadczyłem.
It was the most overwhelmingly feminine presence I've ever encountered.
Musimy wzmocnić obecność humanitarną Unii Europejskiej.
We must strengthen the European Union's humanitarian presence.
Spróbuję wychwycić ich obecność i wezwać tutaj.
I'm going to try and summon their presence into the house.
Ponadto obecność jeziora sprzyja łagodnej wiośnie.
In addition the presence of the lake conduces to a mild spring.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 9053. Точных совпадений: 9053. Затраченное время: 95 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo