Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: obecny stan
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "obecny" на английский

present
current
existing
incumbent
presence
today's attend
currently
actual
attended
absent
available
acting
audience
attending

Предложения

Etanol może być naturalnie obecny w wyniku procesu maceracji.
Ethanol may naturally be present as a result of the maceration process.
Rdzeń wykonawczy oznacza fizycznie obecny procesor.
An execution core means a processor that is physically present.
Utalentowani muzycy są przez obecny system oszukiwani.
Talented musicians are being short-changed by the current system.
Wspieranie rządu Libanu w reagowaniu na obecny kryzys humanitarny.
Support the Government of Lebanon in its response to the current humanitarian crisis.
Chcą zniszczyć obecny porządek i stworzyć nowy świat.
I believe they seek to shatter the existing order and create a new world.
Jednakże obecny obraz nie jest jednoznaczny.
However, the current picture is not without ambiguity.
Zjednoczone Królestwo powinno zlikwidować obecny nadmierny deficyt najpóźniej w roku budżetowym 2016/2017.
The United Kingdom should put an end to the present excessive deficit situation by 2016-2017 at the latest.
Poza tym należy podwyższyć obecny minimalny poziom ochrony uczestników i beneficjentów.
In addition, the current minimum level of protection for members and beneficiaries needs to be improved.
Należy także zwiększyć obecny minimalny zakres informacji udzielanych uczestnikom i beneficjentom.
In addition, the current minimum level of information provision to members and beneficiaries needs to be increased.
Jestem obecny przy narodzinach moich myśli.
I am present at the birth of my thought.
Jeśli utrzymacie obecny kurs, otworzymy ogień.
If you maintain your present course you will be fired upon.
Mężczyzna obecny przy narodzinach swojego dziecka.
A man present at the birth of his child.
To nasz obecny zespół oraz członkowie oryginalnego projektu.
This is our current team... and our original project members.
Kto jeszcze chciałby być obecny przy...
Who else would like to be present when their...
Podaj mi obecny status systemów podtrzymywania życia.
Give me current status of this station's life support systems.
Alternatywnie, uchwyt może być obecny metalu, przechodni Polaków.
Alternatively, a metal bracket may be present, interconnecting the poles.
Lekki zapach kwasu octowego może być obecny.
A slight odour of acetic acid may be present.
Sweets wydaje się być bardziej obecny.
It's just, Sweets seems more present to me.
Czynienia z wielkością zawsze obecny danych strukturalnych.
Dealing with a magnitude of ever present structured data.
Przedsiębiorcy myśleć głównie o przyszłości raczej niż obecny.
Entrepreneurs think mostly of the future rather than the present.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5569. Точных совпадений: 5569. Затраченное время: 98 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo