Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: prawdziwe oblicze
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "oblicze" на английский

face
countenance
self
presence
visage
image
colours
side of
justice
nature of

Предложения

194
Paramilitarna Straż Węgierska pokazała swoje brutalne oblicze w Budapeszcie.
The paramilitary Hungarian Guard has shown its violent face in Budapest.
Jej przyjęcie odkrywa prawdziwe, krwiożercze oblicze tego Parlamentu.
Adoption of Amendment 28 reveals the true, bloodthirsty face of this Parliament.
Ci dwaj próbowali uciekać gdy zobaczyli moje oblicze.
Those two tried to run when they saw my face.
Ruch ten stopniowo zmienia oblicze struktury rynku europejskiego.
This move is progressively changing the face of the European market structure.
Chciałbym zobaczyć oblicze twojego strachu... gdy mnie zabijasz.
Come on. I want you to face your fear... and kill me.
Innym znakiem autentyczności nowej ewangelizacji jest oblicze ubogiego.
The other symbol of authenticity of the new evangelization has the face of the poor.
Ukazał mi twe oblicze i obwołał królem.
He showed me your face... and he called you King.
Tymczasem to oni uratowali w konkretny sposób oblicze człowieczeństwa.
Nevertheless, in a substantive way they saved the face of humanity.
Żony i dzieci zmienią oblicze na lepsze.
Wives and children put a friendly face on things.
To z pewnością jasne oblicze ziemi.
There's a fair face to the land, surely.
W serii pokazów ojczyzna Bergmana odsłoni swe zróżnicowane kinematograficzne oblicze.
In the series of screenings Bergman's homeland will reveal its varied cinematographic face.
W każdej dyscyplinie, technologia zmieniła oblicze występu.
Throughout sports, technology has changed the face of performance.
Ukazują nam zupełnie inne oblicze zapowiadanych wydarzeń.
They reveal to us a completely different face of the foretold events.
Pokażemy w Szwecji nasze najlepsze oblicze.
We will only show our best face in Sweden.
Pokazał naszym obywatelom, co może zrobić Europa i nadał jej ludzkie oblicze.
He has shown our citizens what Europe can do and given Europe a human face.
O oblicze zgodne z unijnym mottem in varietate concordia, wyrażające jedność, a zarazem różnorodność.
A face in keeping with the Union motto, 'In varietate concordia', an expression of unity and at the same time diversity.
W tym względzie ubóstwo wciąż ma w Europie żeńskie oblicze.
In this regard, poverty still has a feminine face in Europe.
Pokażcie mi swoje prawdziwe wojenne oblicze.
Let me see your real war face.
"Aniołowie ich w niebiesiech zawsze patrzą na oblicze Ojca Mojego" - Wiersz 10.
"In Heaven their angels do always behold the face of My Father." - V. 10.
15 A patrząc na niego pilnie oni wszyscy, którzy siedzieli w radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anielskie.
15 And all that sat in the council, looking stedfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1236. Точных совпадений: 1236. Затраченное время: 74 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo