Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "odpowiedni" на английский

Искать odpowiedni в: Oпределение Синонимы

Предложения

575
376
162
107
Prawdopodobnie najbardziej odpowiedni zapewnić twojš pożšdanš siłę.
Probably the most appropriate to ensure your desired strength.
Margines ten jest odpowiedni dla fazy lotu i typu przeprowadzanej operacji.
Such obstacle clearance shall be appropriate to the phase of flight and type of operation being conducted.
I rozporządzać nimi w bardziej ekologiczno odpowiedni sposób.
And dispose of them in an ecologically more suitable way.
Jest odpowiedni do twego moralnego charakteru.
Come along. It's quite suitable to your high moral character.
Władze łotewskie przedstawiły dowody potwierdzające odpowiedni stopień i doświadczenie tego eksperta.
The Latvian authorities have provided evidence to the effect that the expert has suitable degree and experience.
Równocześnie musi je jednak uzupełniać regularna ocena zewnętrzna i odpowiedni nadzór regulacyjny.
At the same time, however, this must be supplemented by regular external evaluation and appropriate regulatory supervision.
Zarejestrowani agenci zatwierdzani są przez odpowiedni organ.
Regulated agents shall be approved by the appropriate authority.
Komputer, wprowadź odpowiedni personel do tego wydarzenia.
Computer, give us Klingon personnel appropriate to this event.
W przypadku wielokrotnych przemieszczeń należy wpisać odpowiedni numer seryjny.
In case of several shipments, the appropriate serial number must be filled in.
Nie jest odpowiedni do harmonizacji wymogów dotyczących wprowadzania produktów do obrotu.
It is not suitable for harmonising the requirements on the marketing of products in the internal market.
Wspólnota międzynarodowa powinna ustanowić odpowiedni system rekompensat finansowych.
The international community must establish a suitable financial compensation scheme.
W przypadku Islandii odpowiedni poziom NUTS.
For Iceland, the NUTS level as appropriate.
Należy zachowywać odpowiedni poziom umiejętności praktycznych.
An appropriate level of competence in practical skill must be maintained.
Przygotowałam to, żeby załoga poznała odpowiedni protokół.
I've prepared this to familiarize the crew with the necessary protocols.
Może po prostu nie poprosiłeś w odpowiedni sposób.
Well, maybe you just haven't been asking the right way.
Sprawdźmy jak czuje się odpowiedni V12.
Let's see what a proper V12 feels like.
Zapach niezbyt odpowiedni jak na kwiaty.
Not a very good smell for a flower.
To odpowiedni sposób do przywołania wiatru.
This is the proper way to summon the wind.
Zapłać rachunek i zostaw odpowiedni napiwek.
Pay the bill and leave an adequate tip.
Dopilnujemy, żeby miała odpowiedni pochówek.
We'll see that she has a proper burial.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5730. Точных совпадений: 5730. Затраченное время: 85 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo