Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "potrzeba" на английский

Посмотреть также: czego potrzeba czego ci potrzeba
Искать potrzeba в: Oпределение Синонимы

Предложения

potrzebą 683
268
127
Niczego nam nie potrzeba, dziękujemy.
We don't need anything, thank you.
Nie potrzeba się ranić żeby pomóc rannemu.
No need to get hurt to help the injured.
Fundamentalna potrzeba kopiowania nie miała nic wspólnego z technologią.
The fundamental urge to copy had nothing to do with technology.
I z tą miłością idzie potrzeba chronienia was.
And with that love comes this need to protect you.
Nie zawsze potrzeba słów, aby rozmawiać.
We don't always need words to speak to one another.
Przepraszam, nie potrzeba jej innego lekarza.
I'm sorry, but she does not need another doctor.
Ludziom potrzeba środków transportu i masaży dla relaksu.
People need transportation, and they need massages to relax.
Nie potrzeba testamentu, jeśli technicznie nie jest martwa.
You don't need a will, if she's not technically dead.
Co tylko potrzeba, można wychodować.
Whatever the need... we have the breed.
Do tego faceta nie potrzeba kasety wideo.
If I wanted that guy, I wouldn't need a video date.
Teraz potrzeba panu tylko miski czereśni.
Well, all you need now is a bowl of cherries.
Dlatego jedynym kryterium dostępu musi być potrzeba.
Therefore, the sole criterion for access must be need.
Wyraźna potrzeba wystąpiła, gdy reżim wzmógł przemoc wobec własnych obywateli.
The clear need was obvious when the regime stepped up the violence against its own people.
Istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zaleceń dotyczących zapobiegania klęskom.
There is an urgent need to introduce the recommendations relating to the prevention of disasters.
Niewątpliwie istnieje potrzeba zmiany obowiązującego prawodawstwa.
There is certainly a need for the revision of the current legislation.
Istnieje ogromna potrzeba zredukowania biurokracji w rolnictwie.
There is a great need to reduce bureaucracy and red tape in farming.
Aby tak głęboko wbić nóż potrzeba silnej ręki.
To drive a knife that far up a man's back, you need a strong arm.
Aby to dowieść potrzeba badań medycznych.
To prove something like this, you need new medical research.
Nie potrzeba powodu, miejsca i czułości.
Any season need no reason for some place and feeling fine.
Nie potrzeba dużo byśmy cofnęli się do barbarzyńskich czasów.
It wouldn't take much to throw us right back into barbaric times.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 11533. Точных совпадений: 11533. Затраченное время: 101 мс

potrzebą 683

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo