Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: pozostać w
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "pozostać" на английский

Предложения

Obecne poziomy pomocy powinny pozostać niezmienione.
The current levels of support should remain unchanged.
Na potrzeby tej decyzji kwestia dalszego podziału może pozostać otwarta.
The question of any further subdivisions can remain open for the purposes of this Decision.
Według Luke'a musisz pozostać blisko powierzchni.
According to Luke, you need to stay near the surface.
Drzwi do Unii Europejskiej powinny pozostać dla Ukrainy otwarte.
The doors of the European Union must stay open for Ukraine.
Umożliwienie społecznościom przezwyciężenia tych skutków i sprostania wyzwaniom zmieniającej się gospodarki musi pozostać priorytetowe.
Empowering communities to overcome these legacies and confront the challenges of a changing economy must remain a priority.
Przepisy i warunki dotyczące dostaw zwolnionych od podatku akcyzowego powinny pozostać zharmonizowane.
The rules and conditions for the deliveries which are exempt from the payment of excise duty should remain harmonised.
Uwagi te muszą pozostać poufne i podlegają postępowaniu kontradyktoryjnemu.
These observations must remain confidential and are subject to a contradictory procedure.
Dwunastomiesięczny okres ważności prospektu emisyjnego powinien pozostać niezmieniony.
The 12 - month validity period for the prospectus should remain unchanged.
Walka z terroryzmem musi pozostać politycznym priorytetem międzynarodowej wspólnoty.
Fighting terrorism must remain a key political priority for the international community.
To zastosowanie zasady pomocniczości musi pozostać nienaruszone.
This application of the subsidiarity principle must remain intact.
Chcieliśmy pozostać spójni w naszych rozumowaniu.
We wanted to remain consistent in our thinking.
EIT jest i powinien pozostać inicjatywą europejską.
The EIT is and should remain a European-driven initiative.
Szczegóły dochodzenia technicznego muszą jednak pozostać poufne.
The details of a technical investigation must, however, remain confidential.
Dunaj musi też pozostać symbolem dla przyszłych pokoleń.
The Danube must remain a symbol for future generations, too.
Należy też podkreślić, że musimy pozostać realistami.
It is also important to emphasise that we need to remain realistic.
Unia Europejska nie może pozostać obojętna na treść raportu Goldstone'a.
The European Union cannot remain indifferent in response to the content of the Goldstone report.
Bez tych środków cele pekińskie mogą pozostać utopią.
Without such measures, the Beijing goals are liable to remain in the realms of utopia.
Ponadto wniosek ten nie może pozostać odosobniony.
In addition, this proposal must not remain isolated.
Wręcz przeciwnie, podstawą naszych działań powinny pozostać otwartość i duch konkurencji.
On the contrary, openness and the spirit of competition need to remain the basis of our activities.
Nikt nie może więc pozostać obojętny.
No one, therefore, can remain indifferent.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5785. Точных совпадений: 5785. Затраченное время: 154 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo