Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "pozostawała stosunkowo stabilna" на английский

Wielkość inwestycji w rozpatrywanym okresie pozostawała stosunkowo stabilna.
Investment figures remained relatively stable over the period under consideration.
Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.
Mimo że wielkość sprzedaży na wolnym rynku unijnym pozostawała stosunkowo stabilna, przemysł unijny odnotował utratę udziału w rynku i musiał ograniczyć inwestycje z powodu ujemnego zwrotu z inwestycji.
Indeed, despite the fact that the sales volumes remained relatively stable on the Union free market, the Union industry lost market share and had to reduce investments in the light of the negative return on investment.
Produktywność określono przez podzielenie wielkości produkcji przez liczbę pracowników w przemyśle wspólnotowym, zgodnie z tym, co pokazują powyższe tabele. Dane te wskazują, że w rozpatrywanym okresie produktywność przemysłu wspólnotowego pozostawała stosunkowo stabilna.
Productivity was established by dividing the production volume with the Community industry's workforce, as reported in the above tables. On this basis, the Community industry's productivity remained relatively stable during the period considered.

Другие результаты

Dokładniej, pozostawała ona stosunkowo stabilna w latach 1998-1999, a następnie stopniowo wzrastała aż do końca OD, kiedy to stwierdzono, że wyniosła około 348 milionów jednostek.
In more detail, it remained relatively stable between 1998 and 1999 and then steadily increased until the end of the IP when it was found to be around 348 million units.
Jak opisano powyżej, w okresie badanym wielkość sprzedaży przemysłu unijnego była stosunkowo stabilna na rozwijającym się rynku.
As described above, throughout the period considered the sales volume of the Union industry was rather stable in a growing market.
Sprzedaż we Wspólnocie także pozostała stosunkowo stabilna na poziomie około 2,0 milionów ton.
Sales in the Community also remained relatively stable at around 2,0m tonnes.
Przemysł uważa, że podstawowe potrzeby tych stosunkowo stabilna, a nawet rozszerzyć udział w rynku.
The industry believes that the essential needs of those relatively stable, or even expand market share.
W tej chwili, jest stosunkowo stabilna.
Right now it is reasonably stable.
W tej chwili, jest stosunkowo stabilna.
At the moment, she's relatively stable.
Wielkość sprzedaży obniżyła się najwyraźniej od RO2010/2011 do RO2011/2012, natomiast w kolejnych latach była stosunkowo stabilna.
Sales volume dropped mostly between FY2010/2011 and FY2011/2012, while in the following years it remained relatively stable.
Dane dotyczące skorupiaków, które obejmują głównie płytkowodne i głębokowodne krewetki, wskazują, że sytuacja jest stosunkowo stabilna (lub nawet ulega poprawie).
Data for crustaceans, which consist mostly of shallow-water and deep-water shrimp, indicate a relatively stable (or even improving) condition.
Ponadto w dochodzeniu wykazano, że produkcja przemysłu wspólnotowego była stosunkowo stabilna i spadła zaledwie o 2 % w badanym okresie.
In addition, the investigation showed that Community industry production was rather stable and only decreased by 2 % during the period considered.
stosunkowo stabilna pomimo światowego kryzysu finansowego. Niemcy
Despite the global financial crisis relatively stable. Germany
Jak przedstawiono w powyższej tabeli, konsumpcja produktu objętego postępowaniem we Wspólnocie była w okresie badanym stosunkowo stabilna, z wyjątkiem wzrostu zaobserwowanego w sezonie 2003/04.
As presented in the table above, the consumption of the product concerned in the Community has been relatively stable over the period considered with the exception of the increase observed in 2003/04.
Z uwagi na specyfikę tego rodzaju przemysłu (kapitałochłonny i działający praktycznie bez przerwy) wskaźniki związane z wielkością, takie jak produkcja czy wielkość sprzedaży, wykazały stosunkowo stabilną tendencję w ujęciu bezwzględnym.
Due to the specificities of this type of industry (capital intensive and working basically non-stop), volume-related indicators such as production or sales volume showed a rather stable trend in absolute terms.
Całkowita zdolność produkcyjna przemysłu wspólnotowego była w okresie objętym rewizją stosunkowo stabilna, dlatego stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych miał taką samą tendencję jak w przypadku wielkości produkcji.
The total production capacity of the Community industry was relatively stable over the period under review and therefore the capacity utilisation level followed a trend identical to the one of the production volume.
Czynniki te wraz ze stosunkowo stabilną konsumpcją światową, mogą jedynie podnieść atrakcyjność rynku Wspólnoty, największego rynku na świecie po Stanach Zjednoczonych i Chinach.
These factors, together with relatively stable world consumption, can only increase the attractiveness of the Community market, the largest in the world after the US and China itself.
Wzrost średnich wynagrodzeń na osobę zatrudnioną wynika ze znacznego spadku liczby pracowników - przy stosunkowo niskim poziomie płac - natomiast liczba pracowników administracji i zarządzania - mających wyższe średnie zarobki - pozostała stosunkowo stabilna.
The increase of the average salaries and wages per person employed results from a significant drop in the number of workers, with a relatively low wage level, while the level of the administration staff and management, - with a higher average salary, remained relatively stable.
W pierwszym półroczu 2000 r., zważywszy że ilość towarów wyładowywanych była stosunkowo stabilna, ale nastąpił bardzo wyraźny wzrost ilości towarów wycofywanych, spadła ilość sprzedaży.
During the first half of 2000, since the quantities landed were relatively stable but there was a very substantial increase in the quantities withdrawn, the quantities sold decreased.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 25. Точных совпадений: 4. Затраченное время: 86 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo