Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "pozostawały" на английский

remained remain
they stay
Taryfy pozostawały na poziomie, do jakiego podwyższono je w latach poprzednich.
The fees remained at the level to which they had been raised in the preceding years.
Poziomy cenowe przywozu z krajów trzecich pozostawały wysoko powyżej poziomów przemysłu wspólnotowego przez cały badany okres.
The price levels of third country imports remained well above those of the Community industry throughout the period considered.
Europejski Bank Centralny ma za zadanie dopilnować, aby ceny oraz wartość pieniądza pozostawały stabilne.
The European Central Bank is there to make sure that prices and the value of money remain stable.
Sprawozdawczyni proponuje, by wszystkie dane związane z ustaleniem okoliczności wypadku i analizą dowodów przekazywać wymiarowi sprawiedliwości oraz by pozostałe informacje pozostawały tajne.
Your rapporteur is proposing that any information relating to the establishment of the facts and analysis of the evidence be forwarded to the courts, but that any other information remain confidential.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej również pozostawały ujemne w ciągu okresu badanego.
The net cash flow from operating activities remained also negative through the period considered.
Przy powyższym założeniu moce produkcyjne w badanym okresie pozostawały na stałym poziomie.
In this regard production capacity remained stable during the period considered.
Między 2008 r. a ODP moce produkcyjne pozostawały na tym samym poziomie.
Between 2008 and the RIP, production capacity remained stable.
Ich funkcje poznawcze pozostawały względnie niezmienione w trakcie leczenia fenylomaślanem.
Their cognitive performance remained relatively stable during phenylbutyrate therapy.
W świetle powyższego można stwierdzić, że wyniki finansowe objętych próbą producentów unijnych w OD pozostawały dość słabe.
In light of the above, it can be concluded that the financial performance of the sampled Union producers remained somewhat fragile during the IP.
poświadczającego warunki, na jakich produkty pozostawały w kraju tranzytu;
certifying the conditions under which the products remained in the country of transit;
Ilości bydła, owiec i kóz pozostawały na tym samym poziomie.
The numbers of cattle, sheep and goats remained stable.
Od 2013 r. do okresu objętego dochodzeniem moce produkcyjne pozostawały na tym samym poziomie.
Since 2013 the production capacity level remained stable until the investigation period.
Kawałki zostały rozrzucone po wszystkich krainach i przez wieki pozostawały ukryte
Their pieces were scattered across the land and remained hidden for ages.
Inwestycje pozostawały na raczej niskim poziomie, odpowiadającym normalnym nakładom na unowocześnienie parku maszynowego.
The investments remained at a rather low level, which would correspond to normal upgrading of machinery.
I niektóre z ich struktur pozostawały bez skazy przez ponad 2000 lat.
And some of their structures remained intact for over 2,000 years.
Mimo rozwiązania jednej zagadki, wciąż pozostawały kolejne.
But it's a cosmic riddle seemed solved, another remained.
Po opuszczeniu Rzym Galileo pozostawały w kontakcie z Clavius przez korespondencję i Guidobaldo del Monte był również regularnie korespondenta.
After leaving Rome Galileo remained in contact with Clavius by correspondence and Guidobaldo del Monte was also a regular correspondent.
A więc przez 4 dni obie rodziny pozostawały w domu.
So for 4 days, both families remained in the house.
Rolnictwo i rzemiosło pozostawały przez wiele wiekόw najważniejszymi gałęziami gospodarki Plau am See.
Over many centuries farming and handcraft remained the most important branches of trade in Plau am See.
Na takiej powierzchni krople pozostawały ciekłe nawet po schłodzeniu ponad 100 stopni poniżej ich temperatury krzepnięcia.
On these surfaces, even when cooled to more than 100 degrees below their melting point, the droplets remained liquid.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 435. Точных совпадений: 435. Затраченное время: 80 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo