Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "pozostawały na" на английский

remained
dependants
were at
Przy powyższym założeniu moce produkcyjne w badanym okresie pozostawały na stałym poziomie.
In this regard production capacity remained stable during the period considered.
Między 2008 r. a ODP moce produkcyjne pozostawały na tym samym poziomie.
Between 2008 and the RIP, production capacity remained stable.
Ilości bydła, owiec i kóz pozostawały na tym samym poziomie.
The numbers of cattle, sheep and goats remained stable.
Od 2013 r. do okresu objętego dochodzeniem moce produkcyjne pozostawały na tym samym poziomie.
Since 2013 the production capacity level remained stable until the investigation period.
Średnie ceny przywozu z Rosji pozostawały na stosunkowo stabilnym poziomie pomiędzy 2001 r. a OD, i wynosiły około 1000 EUR/tonę.
Average prices of imports from Russia remained relatively stable between 2001 and the IP, at around 1000 EUR/tonne.
Średnie ceny sprzedaży ex-works w UE pozostawały na stabilnym poziomie w okresie badanym pomimo wzrostu w wysokości 3 % w latach 2008-2009.
The average ex-works sales price in the Union remained stable over the period considered despite an increase of 3 % between 2008 and 2009.
Mimo wzrostu konsumpcji unijnej moce produkcyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostawały na niezmienionym poziomie w okresie badanym.
Capacity and capacity utilisation remained constant during the period considered, despite increasing Union consumption.
Należy podkreślić, że ceny właściwych importowanych produktów zawsze pozostawały na znacznie niższym poziomie niż ceny w przemyśle Wspólnoty.
It should be noted that the prices of the imports concerned always remained significantly below those of the Community industry.
W tym samym okresie ceny przywozu po cenach dumpingowych z Rosji pozostawały na stosunkowo niskim poziomie.
In the same period, prices of dumped imports from Russia remained relatively low.
Wynikający z tego spadek cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy w okresie, kiedy koszty produkcji pozostawały na niezmienionym poziomie, spowodował obserwowane obniżenie się wskaźników rentowności, zwrotu z inwestycji i przepływu środków pieniężnych, których poziomy już w punkcie wyjścia były ujemne.
The resulting drop in the Community industry's prices, at a time when the costs of production remained flat triggered the observed drop in profitability, return on investment and cash flow from an already negative starting point.
W dochodzeniu wykazano również, że spadek wielkości produkcji był połączony z gwałtownym wzrostem przywozu po cenach dumpingowych, podczas gdy zdolności produkcyjne pozostawały na stałym poziomie.
The investigation also revealed that the decrease in production volume was linked to a surge of dumped imports whilst production capacities remained stable.
Jednak wielkość i udział w rynku chińskiego przywozu, wyrażone w wartościach bezwzględnych - pomimo tego względnego wzrostu - pozostawały na niskim poziomie w całym okresie badanym.
However, despite this increase in relative terms, Chinese import volumes and market share in absolute terms remained low during the whole period considered.
Moce w okresie badanym pozostawały na stałym poziomie, ponieważ nie dodawano nowych mocy produkcyjnych ani ich nie likwidowano.
Capacity remained constant during the period considered, as there was no new production capacity being added nor closed down.
Udziały w rynku pozostawały na stabilnym poziomie (zmieniając się z 65,26 % na 65,64 %), a rentowność pozostawała ujemna (-0,3 %).
Market share remained stable (going from 65,26 % to 65,64 %) and profitability remained negative (- 0,3 %).
Jeżeli chodzi o ogniwa, średnie koszty pracy w okresie badanym pozostawały na tym samym poziomie i uległy nieznacznemu obniżeniu o 1 % między 2009 r. a 2010 r., po czym nadal utrzymywały się bez zmian do okresu objętego dochodzeniem.
Regarding cells, the average labour cost remained stable throughout the period considered and slightly decreased by 1 % between 2009 and 2010 but then remained stable until the IP.
W świetle powyższego można stwierdzić, że jakkolwiek wyniki finansowe współpracujących producentów unijnych pozostawały na dobrym poziomie przez większość okresu badanego, to pod koniec tego okresu, a w szczególności w ODP, zaczęły się pogarszać.
In the light of the above, it can be concluded that, although the financial performance of the cooperating Union producers remained sound through most of the period considered, it started deteriorating towards the end of that period, in particular, during the RIP.
W badanym okresie moce produkcyjne przemysłu wspólnotowego najpierw, między rokiem 2000 a 2002, pozostawały na stałym poziomie, a następnie wzrosły o 3 % między 2002 r. a OD.
During the period considered, the production capacity of the Community industry first remained stable between 2000 and 2002 and then increased by 3 % between 2002 and the IP.
ceny tego przywozu pozostawały na poziomie znacznie niższym niż ceny w przemyśle wspólnotowym w całym okresie,
prices of these imports remained significantly below those of the Community industry throughout the whole period,
Ceny produktów z Indii spadły o 12 %, a ceny produktów z Korei Południowej pozostawały na poziomie stabilnym, ale stale wyższym niż ceny przywozu z ChRL.
Indian prices dropped by 12 % and South Korean prices remained stable, but at all times higher than those from China.
W latach 1999-2001 inwestycje uległy znacznemu ograniczeniu z 7 mln do 2,5 mln EUR Między rokiem 2001 a OP inwestycje pozostawały na dosyć stabilnym poziomie, a w OP stanowiły tylko 41 % kwoty zainwestowanej w 1999 r.
Between 1999 and 2001, investments were reduced significantly from EUR 7 Mio to EUR 2,5 Mio. Between 2001 and the IP, investments remained rather stable and accounted during the IP for only 41 % of the amount invested in 1999.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 67. Точных совпадений: 67. Затраченное время: 93 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo