Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "prowadzić" на английский

Предложения

Rozporządzenie nie powinno prowadzić do jedynej oferty na rynku.
Regulation should not lead to a single offer across the market.
Mogłoby to prowadzić do udostępniania we Wspólnocie zasadniczo odmiennych informacji.
That could lead to disparate information being made available across the Community.
Chyba McGee chce prowadzić, szefie.
I think McGee wants to drive, boss.
Daj mi kluczyki, chce prowadzić.
Give me the keys. I want to drive.
Taka polityka mogłaby prowadzić do konfliktów z celem stabilności cen.
A policy of this kind might result in conflict with the objective of price stability.
Skuteczne funkcjonowanie statków może również prowadzić do znaczącego zmniejszenia zużycia energii.
The efficient operation of vessels can also result in a significant reduction of energy consumption.
Projekt nie powinien prowadzić do zrównania warunków konkurencji pomiędzy portami.
The proposal shall not lead to more equal competition conditions between ports.
Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa systemu może prowadzić do odebrania zezwolenia na dostęp.
Endangering the security of the system can lead to the withdrawal of access authorisation.
Już tylko brak płynności musi prowadzić do znacznego obniżenia tej stawki wyjściowej.
It argued that the lack of liquidity alone should lead to a considerable reduction in this initial rate.
Jednocześnie proponowany środek liberalizacji może prowadzić do ożywienia wewnątrzwspólnotowego handlu produktami mlecznymi.
The proposed liberalisation measures may lead to a revival in intra-Community trade in milk products.
Takie oceny mogą prowadzić do zmiany programu operacyjnego.
Such evaluations might lead to the revision of the operational programme.
To może prowadzić do zakłócenia konkurencji kosztem MŚP.
This would lead to distortion of competition at the expenses of SMEs.
Może to potencjalnie prowadzić do zmniejszenia skuteczności immunosupresyjnej.
This could potentially lead to a decrease of immunosuppressive efficacy.
Podobieństwa obu systemów nie muszą prowadzić do sporów o ich porównywalność.
The similarities between both these systems do not necessarily lead to arguments about their compatibility.
Drobne nieprawidłowości powinny jedynie w wyjątkowych okolicznościach prowadzić do wykluczenia wykonawcy.
Minor irregularities should only in exceptional circumstances lead to the exclusion of an economic operator.
Dobrze wdrożona praktyka obniżająca zużycie papieru może prowadzić do oszczędności kosztów.
A well implemented practice to reduce paper consumption can lead to cost savings.
Jednakże jego wnioski muszą prowadzić do natychmiastowego podjęcia przez Komisję planowanych działań.
Its conclusions must, however, lead to immediate and planned action by the Commission.
Szeroki zakres nie powinien jednak prowadzić do rozdrobnienia instrumentów.
Nevertheless, a broad scope should not lead to a fragmentation of the instruments.
Każda zamiana produkcji konwencjonalnej na ekologiczną będzie prowadzić do zmniejszenia podaży żywności.
Any switching of conventional production systems to organic will lead to a reduction in food supplies.
Dowody wydają się prowadzić do nieuniknionego wniosku.
SANDERS: The evidence appears to lead to an inescapable conclusion.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 14956. Точных совпадений: 14956. Затраченное время: 114 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo