Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "siebie" на английский

Посмотреть также: od siebie uważaj na siebie pewny siebie
Искать siebie в: Oпределение Словарь Синонимы

Предложения

3177
898
719
Powinieneś zatrzymać dla siebie takie szczegóły.
You might want to keep those kind of details to yourself.
Próbowałaś przejąć wcześniaka by ratować siebie.
You tried to take over a premature baby to save yourself.
Mogę oferować siebie wzamian za zakładników.
I can offer to trade myself in exchange for the hostages.
Właściwie Zawsze uważałem siebie bardziej Junga.
Actually, I've always considered myself more of a Jungian.
Mamy tylko siebie, młodszy braciszku.
All we got is each other, little brother.
Powiedziałam mu na początku że powinniśmy siebie szanować.
I told him since the beginning that we should respect each other.
Już widzę siebie wydającego zgodę na poszukiwanie prehistorycznego potwora.
I can just see myself requesting permission to seek out a prehistoric monster.
Mogliśmy dorastać niedaleko siebie, ale jesteśmy z różnych światów.
We may have grown up a few miles from each other, but we were both from different worlds.
Musiałam zaufać, że zadbasz o siebie.
I had to trust that you could take care of yourself.
Nie odzywaliśmy się do siebie latami.
We haven't spoken to each other in years.
Napisałyśmy do siebie tylko kilka razy.
We've only written to each other a couple of times.
Przynajmniej mam dla siebie moje wiersze.
At least I have my poems to myself.
Liczyłem na odrobinę pomocy dla siebie.
I was hoping for a little help myself.
Zwalczasz sam siebie jesli nie kontrolujesz oddechu.
You beat yourself if you don't control your breathing.
Stworzyłam dla siebie to bardzo poważne życie.
I have created this... very serious life for myself.
Uciekałem całą noc a następnego ranka znalazłem siebie tutaj.
I ran all night and the next morning I found myself in here.
Poświęcałeś sporo czasu podziwiając samego siebie.
You just spent a lot of time watching yourself.
Patrzymy na siebie, to robimy.
We look out for each other, that's what we do.
Potrafię o siebie zadbać, a ty musisz być czysty.
Carlos, I can take care of myself and you need to keep your hands clean, you know that.
Muszę wierzyć że byłeś okropny dlatego by chronić siebie.
I had to believe that you were terrible in order to protect myself.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 61062. Точных совпадений: 61062. Затраченное время: 148 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo