Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałą pracę" на английский

steady job
permanent job
regular job
stable job
permanent position
permanent employment
full-time job
steady work
permanent work
working steady
Jesteś dorosły i masz stałą pracę.
Well, you're a grown man with a steady job.
Masz dobrą stałą pracę, Cooper.
You've got a good steady job, Cooper.
Zdobywają Państwo dzięki temu stałą pracę w oparciu o solidnego partnera, zyskując możliwość rozwoju w strukturach dużej, międzynarodowej korporacji.
Thanks to this, you get a permanent job based on a reliable partner, obtaining the opportunity of development in the structures of a big international corporation.
Po ukończeniu studiów stałą pracę w Niemczech Shipping Company.
After Graduation Permanent Job in Germany Shipping Company.
Narzędzia do wyszukiwania pierwszą stałą pracę dla studenta.
The tools for finding first steady job for student.
Co zrobić, aby znaleźć pracę i mieć stałą pracę.
What to do to find work and have a steady job.
Masz żonę i dzieci, i stałą pracę.
You've got a wife and kids, steady job.
Praca i zatrudnienie, dobrą pensję ze stałą pracę lub znaleźć samodzielną pracę.
Labor and employment, have a good salary with a steady job or find an independent work.
Naprawdę wierzę, że wyniknie z tego coś dobrego dla mnie. Tak, żebym zdobyła wreszcie stałą pracę, zapuściła korzenie.
I'm just hoping it'll really work out to be something for me so I can get like, a, you know, permanent job, lay down roots and stuff.
Mam urok osobisty, stałą pracę...
I got the looks, steady job.
Czy tato znalazł już sobie stałą pracę?
Has Dad found a permanent job yet?
W ramach podpisanej umowy gwarantujemy stałą pracę pod naszym szyldem.
As a part of the signed contract, we guarantee permanent work under our brand.
Zaoferowano jej stałą pracę w Blackpool.
She's been offered a permanent position in Blackpool.
Zabiłabym za stałą pracę i stanowisko, jak Simona.
I would kill to get out of the floater pool and on to a desk like Simon's.
Chciałem zaproponować mu u nas stałą pracę.
I was going to offer him a permanent job with us.
Przynajmniej jeden z członków ekipy ma stałą pracę.
At least one member of the crew... has a steady job, for now.
Jak znajdę stałą pracę, spłacę Wam dług.
When I have a steady job, I'm paying you back.
Przestał pić i znalazł stałą pracę.
He stopped drinking, and got a steady job.
Masz kochającą rodzinę i stałą pracę w elektrowni atomowej.
You've got a loving family and a steady job at a nuclear power plant.
Wpierw muszę znaleźć jakąś stałą pracę.
First, I need to find some sort of paying job.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 134. Точных совпадений: 134. Затраченное время: 88 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo