Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stałe miejsce cząstki stałe ceny stałe
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałe" на английский

Предложения

stale 4234
134
87
42
System zapewnia stałe środowisko testowe i akceptacyjne.
The system provides a permanent testing and acceptance environment.
Przyjęcie na stałe tymczasowych przepisów ograniczy niepewność przedsiębiorstw.
Making the temporary provisions permanent will reduce certain insecurities for business.
Dyrektywy w sprawie szkodliwych zanieczyszczeń zmieniające dyrektywę 70/220/EWG zawsze zawierały stałe daty.
In the directives on harmful emissions amending Directive 70/220/EEC, fixed dates were always used.
W takiej sytuacji inwestor prywatny prawdopodobnie wybrałby stałe oprocentowanie.
In such a situation, however, a private investor would presumably prefer fixed interest payments.
Paliwa stałe należy zapisać według ich stanu przy odbiorze.
Solid fuels are to be recorded according to their state on receipt.
Zwierzęta zaczynają przyjmować pożywienie stałe w wieku trzech miesięcy.
The animals take up solid food from the age of three months onward.
4 stałe środki gaszenia pożaru wewnątrz kanału.
4 fixed means for extinguishing a fire within the duct.
Zdaniem Włoch te harmonogramy spłat były stałe.
According to the Italian authorities these reimbursement schedules were fixed from the outset.
Te wskazówki dotyczą głównie instrumentów kapitałowych przynoszących stałe dochody.
That guidance is geared mainly towards capital instruments bearing a fixed remuneration.
Urządzenie zabezpieczające musi zostać połączone z pojazdem na stałe.
The protective device shall be mounted on the vehicle as an item of permanent equipment.
Po przeprowadzeniu końcowego testu na zgniatanie zostaje zarejestrowane stałe odkształcenie konstrukcji zabezpieczającej.
After the final crushing test, the permanent deflection of the protection structure shall be recorded.
Mleczko stałe dla wszystkich typów włosów.
A lotion permanent for all types of hair.
Posiadacze pozwolenia posiadają na terenie Unii stałe biuro.
Authorisation holders shall have a permanent office within the Union.
Elektrotechnika i przemysłu chemicznego są również stałe wartości eksportu.
Electrical engineering and the chemical industry are also fixed values of exports.
Nie ma stałe liny powyżej szczytu Południowej.
There's no fixed ropes above the South Summit.
Lecz chcielibyśmy dostać małego Bucka na stałe.
But what Ma and me wanted was to have little Buck permanent.
Katherine kontroluje na stałe ciało Eleny.
Katherine Pierce has permanent control of Elena Gilbert's body.
Mam stałe wakacje, żadnego warunkowego.
I'm on permanent vacation, no parole.
Ustawa ta gwarantuje producentom stałe stawki.
The EEG guarantees producers compensation at fixed rates.
Centrum Dialogu i Modlitwy prezentuje swoim gościom wystawy stałe i czasowe.
The Centre for Dialogue and Prayer presents to its guests temporary and permanent exhibitions.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 6427. Точных совпадений: 6427. Затраченное время: 137 мс

stale 4234

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo