Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałego" на английский

Предложения

294
170
165
148
96
Traktat lizboński nie określa obowiązków stałego przewodniczącego.
The Treaty of Lisbon does not specify the duties of the permanent president.
Współczynnik korekcji uwzględnia zapotrzebowanie na energię stałego płomienia pilotującego.
This correction factor takes into account the permanent pilot flame power requirement.
Poniżej stałego wiersza znajduje się wiersz dla każdego podmiotu.
Below the fixed row, there shall be a row for each entity.
Rezerwy obowiązkowe stanowią instrument zarządzania kryzysowego i nie wymagają stałego gromadzenia danych.
Compulsory reserves are a crisis management instrument and do not require constant data collection.
Potrzebuję czegoś stałego w swoim życiu.
I just needed something constant in my life.
Widzę sens w utworzeniu stałego mechanizmu zajmowania się sytuacjami destrukcyjnymi.
I see merit in creating a permanent mechanism for dealing with disruptive situations.
Traktat nie przewiduje ustanowienia stałego mechanizmu stabilności.
The Treaty did not establish a permanent stability mechanism.
Pierwsze dotyczy zakresu stałego mechanizmu zarządzania kryzysowego.
The first thought concerns the scope of the permanent crisis management mechanism.
Od każdego wnioskodawcy wymaga się posiadania stałego biura we Wspólnocie.
Every applicant shall be required to have a permanent office within the Community.
Wczoraj głosowaliśmy w sprawie stałego mechanizmu stabilizacyjnego i go odrzuciliśmy.
Mr President, yesterday we voted on the permanent stability mechanism and we flunked it.
Potrzebujemy również stałego funduszu zarządzania kryzysowego.
We also need a permanent crisis management fund.
Instalacje przeznaczone wyłącznie do stałego składowania i końcowego unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych.
Installations solely designed for the permanent storage or final disposal of radioactive waste.
Że istnieje coś niezmiennego i stałego.
There's something out there that's permanent and infinite.
Rada decyduje o lokalizacji stałego sekretariatu.
The Council shall decide on the location of the permanent secretariat's seat.
Potem przeniosę się do czegoś bardziej stałego.
I'm going to move to something more permanent.
sekretariat stałego mechanizmu stabilizacyjnego zapewni Komisja;
the secretariat of the permanent stability mechanism will be provided by the Commission;
Sekretarz Generalny organizuje działania stałego sekretariatu stowarzyszenia.
The Secretary General organises the permanent secretariat of the association.
Woda ostatecznie wyparowuje i wymaga stałego napełniania.
The water eventually evaporates, and the chamber requires constant filling.
Innowacyjny rozwój może z autopilota stałego monitorowania Evolution warunków środowiskowych zostały osiągnięte.
The innovative development can with the Evolution autopilot constant monitoring of the environmental conditions are achieved.
Terapia nie powinna być źródłem stałego upokorzenia dla ciebie.
Therapy should not be a source of constant humiliation for you.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 3036. Точных совпадений: 3036. Затраченное время: 110 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo