Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stałej prędkości fazy stałej
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałej" на английский

Предложения

119
Pomieszczenie musi być kontrolowane termostatycznie, aby umożliwić utrzymywanie stałej temperatury masła.
The room must be equipped with appropriate thermostatic control to enable a constant temperature of butter to be maintained.
Niniejsza decyzja jest przedmiotem stałej weryfikacji.
This Decision shall be kept under constant review.
Zakończenie połączenia w poszczególnych publicznych sieciach telefonicznych w stałej lokalizacji.
Call termination on individual public telephone networks provided at a fixed location.
Identyfikacja stałej lokalizacji nieruchomości za pomocą ustrukturyzowanego zestawu nazw geograficznych i identyfikatorów.
An identification of the fixed location of property by means of a structured composition of geographic names and identifiers.
Dyrektywa 2009/18/WE zobowiązuje Komisję do przyjęcia reguł stałej współpracy.
Directive 2009/18/EC requires the Commission to adopt the rules of procedure of this permanent cooperation framework.
Trzy procent tych żołnierzy powinno zostać oddanych do stałej dyspozycji Unii Europejskiej.
Three per cent of these soldiers should be made available to the European Union on a permanent basis.
Organizmy należy przetrzymywać w stałej kulturze laboratoryjnej.
Worms should be preferably kept in permanent laboratory culture.
Wzorcowanie to przeprowadza się przy przepływomierzu zainstalowanym w swojej stałej lokalizacji.
This calibration shall be performed while the flow-meter is installed in its permanent position.
Będzie wymagała stałej opieki prawdopodobnie do końca życia.
She'll need constant care for the foreseeable future, possibly the rest of her life.
System kontroli zarządzania stałej temperatury podczas użytkowania
The control system for the management of the constant temperature during use.
Granice zewnętrzne UE podlegają stałej, znacznej presji migracyjnej.
EU's external borders are subject to a permanent and a considerable migratory pressure...
Można ją używać do stałej archiwizacji lub przesyłania obrazów.
This can be used for permanent archiving or transporting of images.
Jego stan zdrowia wymaga stałej opieki i lekarstw.
He has a serious medical condition and needs constant supervision and medication.
Nie jako namiot Potrzebują stałej troski.
Not as a tent mate in need of constant care.
Jednostki interwałowe montuje się na stałej płycie narzędziowej.
The interval units are mounted on the fixed mounting platen.
Jest w stałej ekspozycji muzeum w Kalkucie.
It's on permanent display in a Calcutta museum.
Możesz użyć wartości stałej poprzez zwykłe użycie jej nazwy.
You can get the value of a constant by simply specifying its name.
Wyprowadzenie tejże wartości w postaci stałej z wykorzystaniem zapisu szesnastkowego.
Writing the same value in the form of a constant with using the hexadecimal notation.
AirMax oznacza większą objętość powietrza w stałej całkowitej średnicy opony.
AirMax means greater volume of air at constant overall diameter of the tire.
Niepotrzebuje zaproszenia, jestem na stałej liscie.
I don't need an invite, I'm on the permanent list.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2386. Точных совпадений: 2386. Затраченное время: 95 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo