Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałej obecności" на английский

permanent presence of
continued presence of
constant presence of
Nie ma chyba nikogo na wyspie, nie są świadomi znaczenia stałej obecności cruiser ratowniczych w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
There is probably nobody on the island, not aware of the importance of the permanent presence of the rescue cruiser in its immediate vicinity.
Jeżeli z oceny ryzyka wynika, że ilość przetwarzanych produktów wymaga regularnej lub stałej obecności przedstawicieli właściwego organu, zakład przetwórczy musi posiadać odpowiednio wyposażone, zamykane pomieszczenie do wyłącznego użytku służby inspekcyjnej.
If on the basis of a risk assessment, the volume of products treated requires the regular or permanent presence of the competent authority, the processing plants must have an adequately equipped lockable room for the exclusive use of the inspection service.
zapewnianie stałej obecności Unii na odpowiednich forach międzynarodowych;
ensure continued presence of the Union in relevant international fora;
zapewnienie stałej obecności Unii Europejskiej na miejscu i na odpowiednich forach międzynarodowych oraz wnoszenie wkładu do zarządzania kryzysami i zapobiegania im;
ensure continued presence of the European Union on the ground and in relevant international forums and contribute to crisis management and prevention;
W celu umożliwienia wykonywania swoich obowiązków przez Urząd ds. Bezpieczeństwa działa całodobowa, przez siedem dni w tygodniu służba gotowości oparta na stałej obecności co najmniej dwóch urzędników.
A 24-hour, seven-days-a-week readiness service shall operate, on the basis of the constant presence of at least two officials, so that the Security Office can discharge its responsibilities.
odpowiednio wyposażone zamykane pomieszczenie do wyłącznego użytku służby inspekcyjnej, jeżeli ilość przetwarzanych produktów wymaga regularnej lub stałej obecności właściwych władz,.
if the volume of products treated requires regular or permanent presence of the competent authority, an adequately equipped lockable room for the exclusive use of the inspection service.
ES, EL: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw lub innych postaci stałej obecności zakładów ubezpieczeń, z wyjątkiem przypadku, gdy takie jednostki są zakładane jako agencje, oddziały lub główne siedziby.
ES, EL: The right of establishment does not cover the creation of representative offices or other permanent presence of insurance companies, except where such offices are established as agencies, branches or head offices.
Przede wszystkim należy przypomnieć, że celem środków antydumpingowych nie jest zablokowanie dostępu do Unii przywozowi, wobec którego wprowadzono takie środki, ale wyeliminowanie wpływu zakłóconych warunków rynkowych, wynikających ze stałej obecności przywozu po cenach dumpingowych.
It should first be recalled that the aim of anti-dumping measures is not to stop access into the Union for imports on which the measures are imposed, but to eliminate the impact of distorted market conditions arising from the continued presence of dumped imports.
podkreśla, że potencjalnie bogate zasoby kopalne i mineralne na terytorium afgańskim należą wyłącznie do narodu afgańskiego i że "ochrona" tych dóbr nie może nigdy stać się pretekstem do stałej obecności obcych sil zbrojnych na ziemi afgańskiej;
Stresses that the potentially vast mining and minerals resources on Afghan territory belong exclusively to the people of Afghanistan, and that 'protection' of these assets can never be used as an excuse for the permanent presence of foreign troops on Afghan soil;
Na koniec, chciałbym stałej obecności wojskowej tutaj.
Well, on my end, I'd like a permanent military presence here.
Ponieważ jesteśmy aktywni w regionie Alanya, holenderski wsparcia stałej obecności
Because we are active in Alanya region, a Dutch support a permanent presence
Mówiłem o stałej obecności, a nie wiecznej.
I said constant, not permanent.
My utrzymamy Sh'lassenów przy władzy, a oni dadzą nam prawo do ustanowienia stałej obecności w ich sektorze.
We keep the Sh'lassens in power, and they give us the right to establish... a permanent presence in their sector.
Nie, mówię o stałej obecności.
I'm talking about a permanent presence.
W sobotę odbyło się walne zgromadzenie, dwa tysiące silny... Przez 8pm w poniedziałek nadal zajmował plac, pomimo stałej obecności policji.
On Saturday we held a general assembly, two thousand strong... By 8pm on Monday we still held the plaza, despite constant police presence.
Daj nam tego samego Ducha, abyśmy, odrzucając wszystkie kompromisy ze złem, mogli zawsze i wszędzie dać konsekwentne świadectwo Twojej stałej obecności wśród nas.
Grant us that same Spirit, so that, refusing all compromise with error, we may always and everywhere give coherant witness to your abiding presence among us.
Z pewnością wśród jej arsenału zaklęć i klątw, musi istnieć jakiś amulet lub inne zapewnienia jej stałej obecności na tej ziemi.
Surely, among her armoury of spells and curses, there must be some amulet or other ensuring her continued presence on this earth.
W przypadku ustanowienia oddziału lub stałej obecności w innym państwie członkowskim odpowiednim rozwiązaniem jest podział odpowiedzialności za egzekwowanie przepisów między państwo członkowskie pochodzenia oraz przyjmujące państwo członkowskie.
In the case of the establishment of a branch or a permanent presence in another Member State, it is appropriate to distribute responsibility for enforcement between home and host Member States.
jeśli ilość obrabianego produktu wymaga regularnej lub stałej obecności, odpowiednio wyposażone zamykane pomieszczenie do wyłącznego korzystania przez służbę przeprowadzającą kontrole;
if the volume of products treated requires regular or permanent presence, an adequately equipped lockable room for the exclusive use of the inspection service;
Wszelką stałą obecność pośrednika na terytorium innego państwa członkowskiego równoważną z istnieniem oddziału traktuje się w taki sam sposób jak oddział, chyba że pośrednik zgodnie z prawem nada takiej stałej obecności inną formę prawną.
Any permanent presence of an intermediary in the territory of another Member State that is equivalent to a branch shall be treated in the same way as a branch, unless the intermediary lawfully sets up such permanent presence in another legal form.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 23. Точных совпадений: 23. Затраченное время: 83 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo