Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałych cenach" на английский

fixed price
constant prices
stable prices

Предложения

W odniesieniu do umów o stałych cenach dotyczących głównych surowców, jest to powszechna praktyka, która nie powinna działać na korzyść lub niekorzyść producentów wspólnotowych w porównaniu z jakimkolwiek innym producentem produktu podobnego na rynku światowym.
As for the fixed price agreements concerning major raw materials, this appears to be a worldwide spread practice which should therefore not put the Community producers at either an advantage or a disadvantage in respect of any other producer of the like product in the world market.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2001 [2] wymienia wśród środków interwencyjnych dotyczących sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku sprzedaż po stałych cenach.
Commission Regulation (EC) No 214/2001 [2] laid down intervention measures for the disposal of skimmed-milk powder, including its sale at a fixed price.
Wielkość sprzedaży reprezentuje wartość obrotu w stałych cenach i jako taka jest wskaźnikiem ilościowym.
The volume of sales represents the value of turnover in constant prices and as such is a quantity index.
Zakłada się, że przy stałych cenach wskaźniki marż są stałe.
This assumes that margin ratios are constant in constant prices.
W interesie podmiotów gospodarczych Wspólnoty leży, aby zapewnić odpowiednią podaż przedmiotowych produktów na rynku wspólnotowym po stałych cenach, przy uniknięciu niepotrzebnego lub nadmiernego ryzyka lub nawet zakłóceń na rynku w postaci poważnych wahań cen.
It is in the interest of Community operators to ensure an adequate supply of the products concerned on the Community market at stable prices whilst avoiding unnecessary and excessive risks or even market disruptions in the form of severe price fluctuations.
Należy zapewnić ciągłość podaży rozpatrywanych produktów, w odpowiedniej ilości, na rynku wspólnotowym po stałych cenach, przy uniknięciu niepotrzebnych zakłóceń na rynku w postaci poważnych wahań cen oraz negatywnych skutków dla producentów wspólnotowych.
There should continue to be an adequate supply of the products concerned on the Community market at stable prices whilst avoiding unnecessary market disruptions in the form of severe price fluctuations and negative effects on the Community producers.
Jednocześnie zawarli oni podobne umowy o stałych cenach z dostawcami rudy żelaza i innych głównych surowców, a więc nie byli w stanie skorzystać z nagłego spadku kosztów tych surowców, który nastąpił zaraz po OD.
At the same time they would have concluded similar fixed price agreements with suppliers of iron ore and other major inputs so that they would not be able to profit from the very sharp decrease in costs that these raw materials have been experiencing since immediately after the IP.
Ponieważ indeks zmienia się zgodnie ze zmianą produkcji w stałych cenach, czasem jest używany termin "wskaźnik wielkości produkcji".
As the index follows the evolution of production at constant prices, sometimes the term "production volume index" is used.
Poziom z 2013 r.: 1,06% DNB; poziom z 2013 r. + 5%: 1,11% DNB; obie wartości wyrażone w odniesieniu do środków na zobowiązania i w stałych cenach obowiązujących w 2013 r.
2013 level: 1,06 % of GNI; 2013 level + 5%: 1,11 % of GNI; both in commitment appropriations at 2013 constant prices.
Przede wszystkim należy odnotować, że umowy o stałych cenach z klientami należały do wyjątków, a zważywszy na rozpatrywany okres, nie można uznać, że wywarły one istotny wpływ.
It is first of all noted that the fixed price agreements with customers were a practice that was limited in terms of the number of contracts and, given the periods covered, it cannot be considered as having had significant effects.
AB. mając na uwadze konieczność zapewnienia przetwórcom wspólnotowym przez cały rok dostępnych surowców o jednolitej jakości, w wystarczającej ilości i po stałych cenach,
AB. having regard to the need to ensure that Community processors can benefit from raw materials of uniform quality, in sufficient quantities and at stable prices all year long,
c) sprzedaży po stałych cenach odtłuszczonego mleka w proszku z magazynów publicznych;
(c) the sale at a fixed price of skimmed-milk powder from public storage;
Produkt krajowy brutto przy stałych cenach z 1995 r. (Źródło: krajowe dane rachunkowe).
Gross domestic product at constant 1995 prices (source: National Accounts)
Najpierw skup ustalonej ilości będzie się odbywał po stałych cenach, potem, jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, w drodze procedury przetargowej.
First, for fixed quantities at fixed prices, followed then by a tendering system should the situation so require.
sprzedaży po stałych cenach odtłuszczonego mleka w proszku z magazynów publicznych w ramach stałego zaproszenia do przetargu; .
the sale of skimmed-milk powder from public storage in a standing invitation to tender;'
Wartość dodana brutto przy stałych cenach z 1995 r. w produkcji (NACE 24) (Źródło: krajowe dane rachunkowe).
Gross value added at constant 1995 prices in manufacture of chemicals and chemical products (NACE 24) (source: National Accounts)
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 16. Точных совпадений: 16. Затраченное время: 55 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo