Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: w stałym kontakcie stałym bywalcem stałym elementem
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałym" на английский

Предложения

103
43
Lampa naftowa jest stałym źródłem światła.
The oil lamp is a constant light source.
Identyfikator rekordu nie może być polem stałym.
The data record identifier cannot be a constant field.
Dzięki, ale myślałem o czymś bardziej stałym.
Thanks, but I was thinking of something a little more permanent.
Choć świat materialny ulega stałym zmianom, miłość jest niezmienna.
The material world is a permanent evolution, whereas Love is unchanging.
Charakteryzują się one ciągłego dostarczania energii na stałym poziomie napięcia.
They are characterized by a continuous power supply at stable voltage level.
W okresie objętym postępowaniem wspólnotowa konsumpcja FPFAF utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie.
Community consumption of FPFAF was relatively stable during the period considered.
Próżniowe wybuchowych jest czyszczone w stałym obwodzie.
With the vacuum blasting is cleaned in the permanent circuit.
Chciałbym abyś był jej stałym towarzyszem aż do odwołania.
Until further notice, I would like you to be her constant companion.
Jego jedynym stałym połączeniem ze światem był Internet.
His only constant connection with the outside world was the Internet.
Dzięki możliwości odbycia szkolenia przygotowawczego powiększa się grupa kandydatów zainteresowanych stałym zatrudnieniem.
By opening the possibility for preparatory training, the pool of interested candidates for permanent placements increases significantly.
Odtąd, ta firma jest naszym stałym dostawcą.
But... henceforth, your company is our permanent vendor.
Tak naprawdę mówimy tu o stałym przesiedleniu.
What we're really talking about here is permanent displacement.
Poszukiwanie takich powinno być naszym stałym wysiłkiem.
It should be our constant endeavor to seek out such.
Komisja Budżetowa nie jest organem stałym.
The Budgetary Committee shall not be a permanent body.
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Ponadto wywierały one presję, która zmusiła przemysł wspólnotowy do utrzymania swoich cen na praktycznie stałym poziomie pomimo znacznego wzrostu cen surowców.
Moreover, they exerted a pressure, which forced the Community industry to maintain its own prices practically stable, in spite of the substantial increase in the cost of raw materials.
Dla nich strony te mają być stałym źródłem rzetelnych i niezawodnych informacji.
For these visitors, the site is intended to be a permanent source of relevant and reliable information.
Powinna ona zostać zmierzona na początku i utrzymana na stałym poziomie przez całe badanie.
It shall be measured at the start and kept constant throughout the test.
W ostatnich latach liczba poważnych awarii utrzymała się na stałym poziomie.
The number of major accidents has remained stable over the last years.
Wyżej wymieniony udział w rynku pozostawał na stosunkowo stałym poziomie przez ostatnie 4 lata.
Those market shares have been relatively stable for the past four years.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2314. Точных совпадений: 2314. Затраченное время: 144 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo