Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stałym poziomie" на английский

Предложения

Powinna ona zostać zmierzona na początku i utrzymana na stałym poziomie przez całe badanie.
It shall be measured at the start and kept constant throughout the test.
Wyniki remisji klinicznej utrzymywały się na względnie stałym poziomie niezależnie od uprzednio zastosowanego leku z grupy antagonistów TNF.
Clinical remission results remained relatively constant irrespective of previous TNF antagonist exposure.
W okresie objętym postępowaniem wspólnotowa konsumpcja FPFAF utrzymywała się na stosunkowo stałym poziomie.
Community consumption of FPFAF was relatively stable during the period considered.
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Ponadto wywierały one presję, która zmusiła przemysł wspólnotowy do utrzymania swoich cen na praktycznie stałym poziomie pomimo znacznego wzrostu cen surowców.
Moreover, they exerted a pressure, which forced the Community industry to maintain its own prices practically stable, in spite of the substantial increase in the cost of raw materials.
Wyżej wymieniony udział w rynku pozostawał na stosunkowo stałym poziomie przez ostatnie 4 lata.
Those market shares have been relatively stable for the past four years.
Wydajność utrzymywała się raczej na stałym poziomie pomimo inwestycji przeprowadzanych przez przemysł wspólnotowy mających na celu jej poprawę.
The productivity remained rather stable despite the efforts of the Community industry to improve it through investments.
Konsumpcja wspólnotowa utrzymywała się na stałym poziomie, około 20 % wyższym niż w okresie objętym pierwotnym dochodzeniem.
EC consumption remained stable, around 20 % higher than during the original investigation period.
Przy powyższym założeniu moce produkcyjne w badanym okresie pozostawały na stałym poziomie.
In this regard production capacity remained stable during the period considered.
Wielkość produkcji przemysłu wspólnotowego utrzymała się na stałym poziomie.
Production volume of the Community industry remained stable.
Zapasy pozostawały na względnie stałym poziomie w stosunku do produkcji i sprzedaży aż do roku 2000.
Stock levels remained relatively stable in relation to production and sales up to 2000.
Między 2007 r. a OD całkowite zatrudnienie pozostawało na stałym poziomie.
Total employment remained stable between 2007 and the IP.
Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable.
Udział w rynku przywozu z innych państw trzecich utrzymywał się w okresie badanym na stosunkowo stałym poziomie.
The market share of imports from other third countries remained relatively stable over the period considered.
Słowacja wykazała, że od dłuższego czasu wartość procentowa utrzymuje się na stałym poziomie.
Slovakia has shown that the historical percentage has remained stable over time.
Unijne ceny sprzedaży pozostały na względnie stałym poziomie i charakteryzowały się tylko niewielkimi wahaniami.
The sales prices in the Union remained relatively stable and showed only minor fluctuations.
Zatrudnienie wzrosło w okresie badanym o 4 %, natomiast wydajność utrzymywała się na stałym poziomie.
Employment increased by 4 % during the period considered, while productivity remained stable.
Od czasu zmiany środków przywóz azotanu amonu nieobjętego obecnie kodami CN 31023090 i 31024090 utrzymuje się na stałym poziomie.
Indeed, the imports of ammonium nitrate currently not falling within CN codes 31023090 and 31024090 have remained stable since the amendment of the measures.
Wielkość sprzedaży klientom niepowiązanym w Unii utrzymywała się na stałym poziomie.
The sales volume to unrelated customers in the Union remained stable.
Zapotrzebowanie na MEA pozostało na stałym poziomie.
The demand for MEA has remained stable.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 357. Точных совпадений: 357. Затраченное время: 110 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo