Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stabilizacji" на английский

Предложения

Negocjował i wdrażał pierwszy program stabilizacji podpisany przez Republikę Portugalii z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
Negotiated and implemented the first Stabilisation Programme signed by the Portuguese Republic with the International Monetary Fund.
Proces konsolidacji to kolejny czynnik przyczyniający się do stabilizacji kosztów produkcji.
The consolidation process is another factor contributing to the stabilisation of the costs of production.
Kryzys żywnościowy jest największym zagrożeniem dla pokoju i stabilizacji na świecie.
The food crisis is one of the main threats hanging over peace and stability in the world.
Wybory nie przyniosły spokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa.
For elections did not bring peace and stability and security in Libya.
Dla stabilizacji dodać kilka kropel chloroformu.
For stabilization, add several drops of chloroform.
Mechanizm stabilizacji napięcia przebicia lub podpisać jego współczynnik temperaturowy.
Determined by the mechanism of breakdown voltage stabilization or sign its temperature coefficient.
Bośnia i Hercegowina zobowiązała się kontynuować drogę stabilizacji ekonomicznej i reform.
Bosnia and Herzegovina is committed to a continued economic stabilisation and reform path.
Humalog KwikPen jest również wskazany do wstępnej stabilizacji cukrzycy.
Humalog KwikPen is also indicated for the initial stabilisation of diabetes mellitus.
Wdrożenie tych programów wymaga jednak długotrwałej stabilizacji podregionów.
Implementation of these programmes, however, requires lasting stabilisation of the sub-region.
Dlatego wydaje mi się konieczne wprowadzenie narzędzi stabilizacji cen.
It therefore seems to me necessary to introduce price stabilisation instruments.
Istnieje problem stabilizacji instytucji politycznych w Macedonii.
There is a problem with the stabilisation of political institutions in Macedonia.
Poważne szkody w komorze stabilizacji przestrzennej.
Attention. Extensive damage to dimensional stabilisation chamber.
Dzięki stabilizacji UV znosi długookresowe narażenie na promieniowanie słoneczne.
Thanks to UV stabilization, the rope withstands a long-term exposure to solar radiation.
Natomiast ty możesz rozpocząć diagnostykę stabilizacji zachowań.
You can get started on the attitude stabilization diagnostics.
Pragnę podkreślić duże pragnienie prezydenta pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie.
I would like to stress our President's strong desire for peace and stability in the Middle East.
Dlatego, stabilizacji funkcji narządów jest Wstępnym celem leczenia.
Therefore, stabilization of organ function is an initial target of treatment.
Następnie następuje okres stabilizacji temperatury, zanim będzie ona ponownie obniżana.
Then, there is a stabilization period before the temperature is again lowered.
Stosuje się różne rodzaje stabilizacji osteotomii.
There are different types of osteotomy stabilisation techniques.
Jest to jedyna droga przywrócenia stabilizacji w Rumunii.
It is the only path to bring stability to Romania.
Wzmocnij całe ciało i włącz głęboki system stabilizacji.
Strengthen the whole body and engage the deep stabilization system.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1674. Точных совпадений: 1674. Затраченное время: 120 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo