Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stajnia" на английский

stable
barn
A w przeddzień ucieczka hitlerowiec przekształciłem dom na stajnia.
And on the eve of flight Hitlerites turned the house into a stable.
Wtedy okupant przekształciłem budowla na stajnia.
Then invaders turned the building into a stable.
To stajnia mojego wujka w Idaho.
This is my uncle's barn in Idaho.
Na niej umieszczone letnia kuchnia, iron gara?, stajnia, piwnica z nadwoziem.
There are situated a summer kitchen, iron garage, barn, cellar with the superstructure.
Fszystowski okupant wykorzystałem on pod stajnia, zamknąwszy ukraiński szablonowy.
Fascist invaders used it under a stable, having closed elementary Ukrainian school.
Tak jak powiedziała - moja stajnia.
Well, like she said, my stable.
Przyjaciele, dziś ta stajnia potrzebuje was.
Friends, today that stable needs you.
Zazwyczaj bezpośredni przedłużenie budynek mieszkalny służę pomieszczenie dla przechowywanie ziarno, dalej idę obora, stajnia, chlewnia.
As usually direct continuation of a house served the room for grain storage, further there was a cowshed, a stable, a pigsty.
Ostatni tydzień okupacja stałem się się znamienny przekształcenie dom-weteran na żołnierski stajnia.
The last weeks occupations were marked by transformation of the house veteran into a soldier's stable.
Zacny Tulliusz powiedział mi, że jego stajnia jest dobrze zaopatrzona.
I was told by good Tullius that his stable is well stocked.
Oto kilka głównych atrakcji, żeby ci przypomnieć szampan, stajnia, koń który chciał odwrócić wzrok.
Here are some highlights to jog your memory - Champagne, stable, a horse that wanted to look away but couldn't.
Ponadto na terenie gospodarstwa znajduje si? stary dom mieszkalny (kuchnia letnia), stajnia i cvid.
Besides on the territory of the farm is an old dwelling house (summer kitchen), a stable and a barn.
Teraz w większości gospodarstwo jestem ani stajenny, ani stajnia.
Now in the majority of farms there is neither groom, nor a stable.
Dalej w nieugięty tryb idę: stajnia, obora, chlewnia.
Further in a firm order followed: stable, cowshed, pigsty.
King's Pyland, stajnia treningowa, gdzie trzymałem zaginionego konia.
You know my training stable where the missing horse was kept.
Czy pana stara stajnia jest pusta?
Isn't your old stable empty?
Jeden siaduję w stajnia przeciw nasz dom i dzień i noc śledzę, nie wyszedłem czy Йoceлe z dom ApoH-Лeйзepa, żeby on uchwyciłem.
One stayed at home in a stable against ours and day and night watched whether there will be no Yosele the house Aron-Leyzera that to seize him.
Sprzedam dom w u? horodzie ЧepHeлицa ГopoдeHkoBckoro dzielnicy Iwano-Frankowsku. Istniej? trzy pokoje, kuchnia, piwnica z nadwoziem, stajnia.
Selling a house in the settlement ЧepHeлицa ГopoдeHkoBckoro district of Ivano-Frankivsk oblast. There are three rooms, a kitchen, a basement and a superstructure, stable.
Pusta stajnia jest ubóstwem dla ciebie lub sukienka, którą ubierasz się dwa razy w roku.
An empty stable is poverty to you or a dress you wear for two seasons.
Czy to znaczy, że nasza stajnia nie będzie zburzona?
Does this mean our stable won't be demolished?
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 154. Точных совпадений: 154. Затраченное время: 152 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo