Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stalą" на английский

steel
steel-related
steel-toed
steel-belted

Предложения

Zwiększa to dodatkowo możliwości przekierowania handlu stalą do Unii.
This is further increasing the possibilities of trade diversion of steel into the Union.
Stopiłby nasz kości razem ze stalą w piecu.
He would've melted our bones along with steel in the furnace.
W odniesieniu do aspektów BRT związanych odpowiednio z węglem i stalą każda Grupa Doradcza doradza w sprawie:
For the coal and steel-related RTD aspects respectively, each Advisory Group shall advise on:
Przychód określony w ppkt 4.1 zostaje podzielony, z przeznaczeniem 27,2 % na badania związane z węglem i 72,8 % na badania związane ze stalą.
The revenue referred to in point 4.1 shall be distributed, 27,2 % being allocated to the coal-related research and 72,8 % to the steel-related research.
Czarnoksiężnicy zabijają magią, nie stalą.
The warlocks kill with sorcery, not steel.
Przysięgam, Holly zarządza krajową stalą.
I swear, holly thinks she's running U.S. Steel.
Żeliwo w połączeniu z nierdzewną stalą gwarantują wieloletnią trwałość pieca.
Strong iron combined with stainless steel guarantees durability.
Ze stalą w oczach i zimną wodą w żyłach.
With steel in your eyes and ice water in your veins.
Ale bądź wyłączony lub zranię cię z paskudną okrutną stalą.
But be off or I shall hurt you with nasty cruel steel.
Skoro pracujesz ze stalą, powinieneś być przyzwyczajony do gorąca.
If you work with steel, you should be used to the heat.
Hala w Moskwie wykonana była z betonu zbrojonego stalą.
The hall in Moscow was made of steel enforced concrete.
Usunęłam zgniliznę i oczyściłam to nowym betonem i stalą.
I take out rot and cleanse it with new concrete and steel.
Sztokholmski model wzmocniony specjalną niemiecką stalą, ze specjalnym zamkiem szyfrowym.
Reinforced, triple German steel. It's got a special combination lock.
Mury miały 10 metrów wysokości i były pokryte wzmocnioną stalą.
The wall was 20 metres high and made of reinforced steel plates.
Potencjał optymalizacji handlu stalą i przetwórstwa stali -
Optimization potential for the steel trade and steel processing industry -
Uszczelnienia tkaninowo-gumowe wykonane są z przędzy z włókien ceramicznych, wzmocnionej stalą chromową i pokrytej specjalnym kauczukiem.
Fabric rubber seals are made from special rubber coated, chrome steel strengthened ceramic fibre mesh.
Jeśli mają kamienie, musisz być stalą.
If they use stone, you must be steel.
Ci chłopcy mają randkę z waszą gorzką stalą!
The boys have a date with your bitter steel!
Przypominasz mu czasy, kiedy walczył w naszej obronie ogniem i stalą, zamiast pustymi słowami.
I think it reminds him of the days when he defended us with fire and steel... rather than hollow words.
Hmm. Sercem, wiarą i stalą.
With heart, faith and steel.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 148. Точных совпадений: 148. Затраченное время: 134 мс

stała 6627
stałą 1527

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo