Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: stale rośnie stale wzrasta
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stale" на английский

Предложения

stałe 4635
96
48
Informacje rozpowszechniane w obrębie Europejskiej Sieci Sądowej są stale uaktualniane.
The information distributed within the European Judicial Network shall be constantly updated.
Ponadto stale ma miejsce niekontrolowany dumping.
In addition, there is the uncontrolled dumping that is constantly taking place.
Kryterium równowagi geograficznej będzie stale kontrolowane.
The broad geographical balance shall be monitored continuously.
W rozpatrywanym okresie przeciętna jednostkowa cena sprzedaży stale spadała.
The average unit sales price continuously declined during the period considered.
Nie rozumiem, dlaczego stale jesteś tak nękany.
I don't understand why you're always so harassed.
Jakby stale myślała o czymś innym.
As if she were always thinking about something else.
Przez aparat przepływa stale strumień azotu.
A stream of nitrogen is passed continuously through the apparatus.
Inni chcą stale ją doić bez karmienia.
Others want to milk it constantly without feeding it.
Kraj ten stale wyrażał wolę pogłębienia relacji z Unią Europejską.
The country has constantly expressed its desire to deepen its relationship with the European Union.
Kompetencje językowe wśród obywateli zjednoczonej Europy powinny być stale rozszerzane.
The language competences of the citizens of a united Europe should constantly be extended.
Zachęcamy zatem stale do tego dialogu i poszukiwania rozwiązania.
We therefore continuously encourage this dialogue and this search for a solution.
Komisja stale monitoruje i regularnie ocenia realizację programu.
The Commission shall constantly monitor and regularly evaluate the implementation of the programme.
Natężenie światła należy mierzyć przy stale włączonych światłach.
The light intensities must be measured with the lamp constantly lit.
Każdego dnia maszyna jest rzeczywiście stale w użyciu.
The machine is in use truly every day and constantly.
Wyzwania demograficzne powinny być stale uwzględniane w polityce unijnej.
Demographic challenges should be constantly taken into account in the Union's policy.
Teraz Scjentolodzy stale pod presją tylko ręką pieniędzy na.
Now Scientologists are constantly under intense pressure just to hand money over.
Niektórym pacjentom trzeba stale przypominać... kto ma przewagę.
Some patients have to be constantly reminded... who has the upper hand.
Muzeum stale zasilam się nowy eksponat.
The museum constantly is replenished with new exhibits.
Których stanowią więcej niż dwie godziny stale na procesy powtarzalne.
Of which account for more than two hours continuously on repetitive processes.
Jesteśmy stale zapalić wszystko przez przypadek.
We're always setting things on fire accidentally.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 6541. Точных совпадений: 6541. Затраченное время: 134 мс

stałe 4635

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo