Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "stosunkowo stabilne" на английский

relatively stable
W okresie badanym wyniki eksportowe osiągane przez przemysł wspólnotowy były stosunkowo stabilne.
The export performance of the Community industry remained relatively stable during the period considered.
Również w tym przypadku NNBG uzyska zatem stosunkowo stabilne dochody.
Also in this case, therefore, NNBG will receive relatively stable revenues.
Zapasy pozostawały stosunkowo stabilne na normalnym poziomie w okresie badanym.
Stocks has remained relatively stable at a normal level during the period considered.
W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
Ogólne moce produkcyjne były stosunkowo stabilne.
Overall production capacity was relatively stable.
Jednostkowe ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego pozostawały stosunkowo stabilne między 2001 r. a OD, po czym nastąpił ich bardzo ograniczony wzrost pod koniec badanego okresu.
Unit sales prices of the Community industry remained relatively stable between 2001 and the IP, and experienced a very limited increase towards the end of the period considered.
Jeżeli chodzi o całkowite wspólnotowe zużycie obuwia ze skórzanymi cholewkami, pozostawało ono w rozpatrywanym okresie stosunkowo stabilne.
As to the overall Community consumption for the footwear with uppers of leather, it remained relatively stable during the period considered.
Wobec tego jakikolwiek efekt zamienności nie mógł mieć istotnego wpływu na szkodę poniesioną przez przemysł Wspólnoty, czego dowodzi stosunkowo stabilne zużycie stwierdzone w toku niniejszego badania.
Therefore, any substitution effect cannot have significantly contributed to the injury suffered by the Community industry as evidenced by the relatively stable consumption established in the course of the present investigation.
Dochodzenie ujawniło, że przywozy z Rosji i Ukrainy pozostawały stosunkowo stabilne pod względem udziału w rynku, a także średnich cen.
The investigation revealed that imports from Russia and Ukraine remained relatively stable, in terms of market share as well as in terms of average prices.
Całkowite koszty zatrudnienia były stosunkowo stabilne do roku 2000, następnie w roku 2001 wzrosły i pozostały na wyższym poziomie w okresie dochodzenia.
The total cost of employment remained relatively stable until 2000, but then increased in 2001 and remained at a higher level in the IP.
Ogólne zdolności produkcyjne przemysłu wspólnotowego były w rozpatrywanym okresie stosunkowo stabilne, ale ich wykorzystanie spadło z 56 % w 1996 r. do 46 % w 1997 r., po czym pozostało stałe.
The total production capacity of the Community industry was relatively stable over the period under consideration. Capacity utilisation decreased from 56 % in 1996 to 46 % in 1997 and subsequently remained stable.
Jednocześnie Komisja zauważa, że ogólne perspektywy polskiej spółki działającej w sektorze lotniczym i obronnym były stosunkowo stabilne, biorąc pod uwagę obecne misje zagraniczne polskiej armii oraz udział Polski w NATO pod względem jej potencjału obronnego.
At the same time, the Commission notes that the overall prospects for a Polish aviation and defence company were relatively stable taking into account the Polish army's ongoing duties abroad and Poland's commitments to NATO regarding its defence capabilities.
Ponadto, z powodu stagnacji spożycia piwa, nie oczekuje się wzrostu popytu wewnątrz Wspólnoty, podczas gdy wywóz z obszaru Wspólnoty będzie prowadzony w warunkach na rynkach światowych, które zgodnie z oczekiwaniami pozostaną stosunkowo stabilne w nadchodzących latach.
In addition, demand in the Community is not expected to increase due to stagnating beer consumption, while Community exports will face a global trade situation which is expected to remain relatively stable for the next few years.
Twoje odczyty są stosunkowo stabilne.
Your readings are relatively stable.
W latach 2003-2007 udziały procentowe różnych składników obrotu były stosunkowo stabilne, przy czym dochody z reklam i akcji sponsorskich oscylowały na poziomie 30-28 %.
Between 2003 and 2007, the share of the various components of turnover remained relatively stable, with the revenue from advertising and sponsoring fluctuating within a range of 30 % to 28 %.
Łączne koszty pracy współpracujących producentów przemysłu wspólnotowego były w badanym okresie stosunkowo stabilne, z wyjątkiem 2003 r., gdy uległy obniżeniu o 7 %. Zmiany kosztów pracy nie nadążały za zmianami kosztów utrzymania.
The total wage bill of the cooperating Community industry producers remained relatively stable over the period considered, with the exception of a 7 % decrease in 2003. The movement in wages is below movements in the cost of living.
Między rokiem 2001 a OD zużycie we Wspólnocie pozostawało stosunkowo stabilne, natomiast wielkość sprzedaży przemysłu wspólnotowego znacznie zmalała o ok. 30 %.
Between 2001 and the IP, while Community consumption remained fairly stable, the Community industry's sales volume significantly decreased by around 30 %.
W rozpatrywanym okresie płace były stosunkowo stabilne i zmieniały się tylko o stopień inflacji.
Wages were relatively stable during the period considered, and merely moved in line with inflation.
To jest pewnien przełom dla naszych sił bezpieczeństwa... i, tak jak mówię... jest to stosunkowo stabilne tu, w tym stanie.
This is a definite breakthrough for our security forces... and, as I would say... this is a comparatively stable situation here in this state.
Zużycie obuwia we Wspólnocie spadło najpierw o 10 % w roku 2002, a następnie wzrosło. Ogólnie zużycie we Wspólnocie wzrosło o 1 %. W rozpatrywanym okresie zużycie obuwia na jednego mieszkańca we Wspólnocie pozostało stosunkowo stabilne.
The footwear consumption in the Community first declined by 10 % in 2002, but then increased thereafter. Overall, the Community consumption increased by 1 %. The consumption of footwear per capita in the Community remained relatively stable during the period considered.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 22. Точных совпадений: 22. Затраченное время: 56 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo