Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: trwały rozwój trwały charakter
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "trwały" на английский

Предложения

193
83
Ten wzrost cen spowodował obniżenie zdolności gospodarstw domowych do konsumpcji innych dóbr, co w perspektywie długoterminowej hamuje trwały wzrost.
This rise has led to a reduction in families' capacity to consume other goods, which, in the long term, curbs sustainable growth.
Bezwarunkowym priorytetem budżetu jest dział 1 (trwały wzrost i zatrudnienie).
The budget's unconditional priority is heading 1 (sustainable growth and employment).
Należy zatem utrzymać tę tolerancję w sposób trwały.
It is therefore appropriate to retain this tolerance on a permanent basis.
Należy w trwały sposób oznakować położenie jednostek pobierania próbek.
The location of the sampling units has to be marked in a permanent way.
To materiał nie tylko trwały i estetyczny.
This material is not only durable but also aesthetic.
Gumowy materiał jest wygodny i trwały, gwarantując Ci najwyższą jakość.
The rubber material is comfortable and durable to bring you a high quality pair of flip flops.
Matty udowadniał swoją miłość w najbardziej trwały sposób.
Matty was proving his affection in the most permanent way possible.
Ryzykowała pani trwały uraz ramienia z powodu konkursu.
You're risking permanent damage to your shoulder over a contest.
Nie sądzę, że Kes odniosła trwały uraz neurologiczny.
I don't think Kes has suffered any permanent neurological damage.
To Jest zamykane trwały lód wiek.
It's locked in a permanent ice age.
Informacje te muszą być także umieszczone w sposób wyraźny i trwały na stateczniku.
That information shall also be affixed in a distinct and durable form to the ballast.
Zaznacza się na danym produkcie lub przytwierdza do niego w sposób trwały i wyraźnie czytelny jednoznaczne oznaczenie.
The unique identification shall be marked on or firmly affixed to the article concerned in a durable way and so as to ensure that it is clearly legible.
Charakterystyka działania układu zapisu musi być co najmniej równoważna zapisywanemu sygnałowi i musi umożliwiać trwały zapis wyników.
The recording system shall have operating characteristics at least equivalent to the signal being recorded and shall provide a permanent record of results.
Wszelkie przekazy elektroniczne umożliwiające trwały zapis umowy są traktowane na równi z formą pisemną.
Any communication by electronic means which provides a durable record of the agreement shall be equivalent to 'writing'.
Obecnie nie wiadomo, czy zaburzenia neurologiczne 4 mają charakter przemijający czy trwały.
Whether the neurological disorders are transient or permanent is currently unknown.
Projekt pilotażowy - Strategiczne inwestowanie w trwały pokój i demokratyzację w Rogu Afryki
Pilot project - Strategic investment in sustainable peace and democratisation in the Horn of Africa
Niemniej jednak udało nam się wynegocjować z Radą trwały kompromis.
Nonetheless, we have managed to negotiate a sustainable compromise with the Council.
Ponadto nie wiadomo czy jakikolwiek wzrost ceny byłby trwały.
Furthermore, it is unknown whether any price increase would be of a lasting nature.
Ogólnie rzecz biorąc, należy rozpocząć trwały proces dialogu międzykulturowego.
In general, a sustained process needs to be initiated in the context of intercultural dialogue.
Przygotowania do tej operacji trwały przez całe lato.
Preparations for such an operation have been ongoing throughout the summer.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 1958. Точных совпадений: 1958. Затраченное время: 113 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo