Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "trwały pokój" на английский

lasting peace
sustainable peace
Może oraz musi zaszczepić swój własny model integracji regionalnej, czyli trwały pokój.
It can and must export its own model of regional integration = lasting peace.
W naszym interesie leży, żeby zapanował tutaj trwały pokój i demokracja.
It is in our own interests that lasting peace and democracy should prevail there.
Projekt pilotażowy - Strategiczne inwestowanie w trwały pokój i demokratyzację w Rogu Afryki
Pilot project - Strategic investment in sustainable peace and democratisation in the Horn of Africa
Projekt pilotażowy - Inwestowanie w trwały pokój i odbudowę społeczności w regionie Cauca- Kolumbia
Pilot project - Investing in sustainable peace and community rebuilding in the Cauca area - Colombia
Dzisiaj trwały pokój i dobrobyt stworzony przez UE jest gwarancją sprostania potencjalnym wyzwaniom.
Today, the lasting peace and well-being created by the EU is a guarantee for facing potential challenges.
Moi ludzie wierzą, że trwały pokój może być osiągnięty tylko przez jej eliminację.
My people believe a lasting peace can only be achieved by eliminating them.
Za sześć miesięcy oddamy im Port Pomyślności w zamian za trwały pokój.
We will, in six months' time, give over Port Prosperity in exchange for lasting peace.
Jeżli tylko byśmy odwrócili tą dystrybucje wydatków, prawdopodobnie moglibyśmy mieć lepszy trwały pokój na świecie.
If we just reverse that distribution of funds, perhaps we could have a better lasting peace in this world.
Jako prawnik oraz obywatel Darfuru, wiem, że w tym regionie nie będzie miejsca na trwały pokój, jeśli zabraknie sprawiedliwości.
As a lawyer, and a native of Darfur, I know that there can never be a lasting peace in the region without justice.
Obie strony będą musiały wykazać się wielkodusznością, potrzebny będzie również aktywny udział kolumbijskiego społeczeństwa obywatelskiego w tym procesie, jako sposób leczenia ran i stworzenia fundamentów pod trwały pokój.
Generosity will be required on both sides, as well as the active participation of Colombian civil society in the process, as a way to heal the wounds and lay the foundations for lasting peace.
(1491.7) 134:6.13 Polityczna suwerenność przedstawicielskiego rządu ludzkości przyniesie trwały pokój na Ziemi a duchowe braterstwo człowieka na zawsze zapewni dobrą wolę między wszystkimi ludźmi.
134:6.13 (1491.7) The political sovereignty of representative mankind government will bring lasting peace on earth, and the spiritual brotherhood of man will forever insure good will among all men.
Społeczeństwo Japonii jest przekonane, że trwały pokój na ziemi można osiągnąć tylko poprzez jej eliminację.
My people believe a lasting peace can only be achieved by eliminating them. Nonsense.
Wspólnie uroczyście błagamy o zakończenie wojny i przemocy na Bliskim Wschodzie, o sprawiedliwy i trwały pokój i godny powrót osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów.
Together we solemnly plead for an end to war and violence in the Middle East, a just and lasting peace and the honourable return of those forced to abandon their homes.
Unia Europejska będzie działać na rzecz pełnej i szybkiej realizacji tego porozumienia, od której zależą trwały pokój i trwałe bezpieczeństwo oraz zakończenie cierpień milionów ludzi w Darfurze.
The Union will work for the full and rapid implementation of the DPA as a precondition for lasting peace and security and an end to the suffering of millions of the people in Darfur.
Unia będzie wspierać starania na rzecz zwiększenia poparcia dla DPA wśród ugrupowań rebeliantów jako zasadniczego elementu wszechstronnego procesu politycznego, od którego zależy trwały pokój i trwałe bezpieczeństwo oraz zakończenie cierpień milionów ludzi w Darfurze.
The Union will support efforts to broaden support for the DPA among rebel groups as a crucial element of an all-inclusive political process, which remains the precondition for lasting peace and security and an end to the suffering of millions of the people in Darfur.
Jeżeli chcemy odzyskać szansę na trwały pokój, musimy odwoływać się do tego, co łączy wszystkie zainteresowane strony, zamiast pogłębiać źródła podziału, co niektórzy tu czynią.
If we want to retain the chance of lasting peace, we must appeal to what unifies all parties involved, instead of - as some are doing here - emphasising the sources of division.
"I dopiero wtedy obywatele Tadżykistanu poznają prawdziwy i trwały pokój."
"And only then will the people of Tajikistan know true and lasting peace."
Nie myślę o tym, co uważam za pokój, czym jest trwały pokój wraz ze sprawiedliwością i równością.
I do not think about what I consider to be peace, which is sustainable peace with justice and equality.
Jeśli nie ma rozwiązania na polu bitwy, trzy czynniki mogą się złożyć na zapobieganie konfliktom etnicznym i wojnom domowym, lub na późniejszy trwały pokój: przywództwo, dyplomacja i struktura oraz działanie instytucji państwowych.
If there's no solution on the battlefield, three factors can account for the prevention of ethnic conflict and civil war, or for sustainable peace afterwards: leadership, diplomacy and institutional design.
Grupa S&D w sprawie rozmów w Mińsku: Zawrzyjcie trwały pokój, a nie prowadźcie niekończącej się wojny | Socialists & Democrats
S&Ds on Minsk talks: Make a lasting peace, not an endless war | Socialists & Democrats
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 64. Точных совпадений: 64. Затраченное время: 84 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo