Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "trwały wzrost gospodarczy" на английский

sustainable growth
sustainable economic growth
sustained economic growth
Wzrost gospodarczy (wskaźnik 1 - od 0 do 100 punktów) wkład projektu w trwały wzrost gospodarczy wynika z jego skutków społeczno-ekonomicznych ocenianych w kategoriach kosztów i korzyści.
'Growth' (indicator 1 - ranging between 0 and 100 points): The contribution of a project to sustainable growth comes from its socioeconomic impact in terms of costs and benefits.
Z zadowoleniem przyjmuję uchwalenie tej rezolucji przez Parlament, przekonany jestem bowiem, że przedmiotowa strategia UE na rzecz regionu atlantyckiego przyspieszy trwały wzrost gospodarczy w tym obszarze i uczyni z zagadnień morskich europejski priorytet polityczny.
I welcome Parliament's adoption of this resolution, as I am convinced that this EU strategy for the Atlantic region will speed up sustainable growth in this area and put maritime issues at the top of the European agenda.
Musimy zapewnić stabilny i trwały wzrost gospodarczy oraz tworzenie zatrudnienia.
We must ensure stable and sustainable economic growth and job creation.
Bardzo ważne jest zatem, aby wspierać trwały wzrost gospodarczy.
Therefore it is very important to encourage sustainable economic growth.
Rozwój sytuacji gospodarczej w ostatnim czasie i wyniki badań ankietowych potwierdzają, że w drugim kwartale w strefie euro nadal notowano trwały wzrost gospodarczy.
Recent economic developments and survey indicators confirm that sustained economic growth continued in the euro area through the second quarter.
Powodzenie strategii lizbońskiej zakłada trwały wzrost gospodarczy zarówno na obszarach miejskich jak i wiejskich na terenie Unii Europejskiej, a kobiety odgrywają kluczową rolę w rozwoju tych obszarów.
The success of the Lisbon Strategy involves sustained economic growth both in the urban areas and in the rural areas of the European Union and women play a crucial part in the development of these areas.
Pod kątem potencjału innowacyjnego i możliwości dostarczania nowych usług, produktów i procesów Europa cechuje się szeregiem słabości strukturalnych, co hamuje trwały wzrost gospodarczy i utrudnia tworzenie miejsc pracy.
Europe is facing a number of structural weaknesses when it comes to innovation capacity and the ability to deliver new services, products and processes, thereby hampering sustainable economic growth and job creation.
EFMR powinien wspierać trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie i innowacje w sektorach gospodarki morskiej oraz regionach przybrzeżnych, a także konkurencyjność takich sektorów i regionów.
The EMFF should support sustainable economic growth, employment, innovation and competitiveness within maritime sectors and in coastal regions.
Aby zapewnić wysoką konkurencyjność, trwały wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, niezbędna jest jednolita strategia na szczeblu UE.
Mr President, a unified, EU-level strategy is required to ensure a high level of competitiveness, sustainable economic growth and job creation.
Pozwala także uzyskać optymalną relację jakości do wielkości zainwestowanych środków, jak również szersze korzyści gospodarcze, środowiskowe i społeczne pod względem generowania nowych pomysłów, przełożenia ich na produkty i usługi innowacyjne, wspierając w ten sposób trwały wzrost gospodarczy.
It contributes to achieving best value for money as well as wider economic, environmental and societal benefits in terms of generating new ideas, translating them into innovative products and services and thus promoting sustainable economic growth.
Po pierwsze zasadnicze znaczenie będzie miało powiązanie przyszłej polityki spójności ze strategią UE 2020 oraz dostosowanie jej do tej strategii, ponieważ tylko tego rodzaju połączenie może zapewnić trwały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.
First, it will be crucial to link and accommodate future cohesion policy to the EU 2020 strategy, because only this link can provide sustainable economic growth and the creation of new jobs.
Taka sytuacja mogłaby zatem powodować wysokie koszty gospodarcze i społeczne, a także wywierać negatywny wpływ na trwały wzrost gospodarczy Unii i na jej zdolność do zwiększania w przyszłości swojej konkurencyjności na arenie światowej.
This could therefore have high economic and social costs, as well as a negative impact on the Union's sustainable economic growth and on its ability to improve its global competitiveness in the future.
W swoim planie działań w zakresie pomocy państwa [93] Komisja wyjaśnia stosowane przez siebie podejście ogólne do pomocy państwa ukierunkowane na trwały wzrost gospodarczy, konkurencyjność i spójność.
In its State Aid Action Plan [93] the Commission explains its general approach to State aid geared to sustainable growth, competitiveness and cohesion.
Projekt musi w konkretny, jasny i identyfikowalny sposób przyczyniać się do realizacji jednego ze wspólnych europejskich celów lub większej ich ilości oraz mieć znaczny wpływ na konkurencyjność EOG, trwały wzrost gospodarczy, rozwiązywanie problemów społecznych lub tworzenie wartości w całym EOG.
The project must contribute in a concrete, clear and identifiable manner to one or more common European objectives and must have a significant impact on competitiveness of the EEA, sustainable growth, addressing societal challenges or value creation across the EEA.
jest zdania, że Albania musi kontynuować prace nad wdrożeniem koniecznych strategii polityki gospodarczej, aby zapewnić trwały wzrost gospodarczy, ochronę środowiska i tworzenie nowych miejsc pracy; podkreśla znaczenie zachowania stabilności makroekonomicznej;
Is of the opinion that Albania must continue to work on implementing the necessary economic policies to ensure sustainable economic growth, environmental protection and job creation; underlines the importance of sustaining macroeconomic stability;
wspiera się trwały wzrost gospodarczy, zatrudnienie, innowacje i nowe technologie w powstających i przyszłych sektorach gospodarki morskiej, a także w regionach przybrzeżnych, wyspiarskich i najbardziej oddalonych w Unii, w sposób uzupełniający ustalone działania sektorowe i krajowe;
support sustainable economic growth, employment, innovation and new technologies within emerging and prospective maritime sectors, as well as in coastal, insular and outermost regions of the Union, in a way that complements established sectoral and national activities;
podkreśla, że Kosowo powinno wybrać właściwą politykę gospodarczą, która zapewni trwały wzrost gospodarczy, ochronę środowiska, tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego; wzywa władze Kosowa do poprawy klimatu gospodarczego dla zagranicznych inwestycji oraz przejrzystości stosunków handlowych;
Stresses that Kosovo should choose the appropriate economic policies that will ensure sustainable economic growth, environmental protection, job creation and diminishing social exclusion; calls on the Kosovo authorities to improve the economic climate for foreign investment and transparency in trade relationships;
mając na uwadze, że Europa powinna ogrywać przewodnią rolę w tworzeniu i stosowaniu TIK, zapewniając większą wartość swoim obywatelom i przedsiębiorstwom; mając na uwadze, że wykorzystywanie TIK przyczynia się do tworzenia podstaw obecnych wyzwań strukturalnych, przynosząc trwały wzrost gospodarczy,
whereas Europe should play a leading role in creating and applying ICT, bringing more value to its citizens and businesses; whereas the use of ICT contributes to underpinning current structural challenges, achieving a sustainable economic growth,
badania perspektywiczne obejmujące analizy trendów i wydarzeń w nauce, technologii i społeczeństwie oraz uwzględniające to, jak te trendy i wydarzenia mogą oddziaływać na polityki publiczne, wpływać na innowacje oraz wzmacniać konkurencyjność i trwały wzrost gospodarczy;
forward-looking studies which will provide analyses of trends and events in science, technology and society and on how these may affect public policies, influence innovation, and reinforce competitiveness and sustainable growth;
B. mając na uwadze, że oświadczenie z Trypolisu wyraża wolę poszczególnych przywódców dotyczącą umocnienia wspólnej strategii dla obu kontynentów, ustanowionej trzy lata temu, by razem stawić czoła wspólnym wyzwaniom i wspierać trwały wzrost gospodarczy z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Afryki,
B. whereas the Tripoli Declaration embodies the will of the different leaders to consolidate the strategic partnership established three years ago between the two continents to meet common challenges together and promote sustainable economic growth to the advantage of all those in Africa,
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 46. Точных совпадений: 46. Затраченное время: 99 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo