Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: ubytek masy
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "ubytek" на английский

loss
cavity
attrition
defect

Предложения

Mały ubytek wapnia, ale to zrozumiałe.
A little loss of calcium, but that's understandable.
ubytek piany z układu badawczego spowoduje obniżenie stężeń ekspozycyjnych.
loss of foam from the test system will lower the exposure concentrations.
Tutaj usunęli guza, gdzie jest ten ubytek.
This is where they removed the tumor, this cavity.
Może to ucisk zęba mądrości albo ubytek.
It may be an impacted wisdom tooth or cavity.
Zapłatę obliczono, zakładając 30 % ubytek depozytów w okresie od podpisania umowy do zamknięcia transakcji.
The consideration was calculated assuming a deposit attrition of 30 % between the signing and the closing of the transaction.
Mycie skorupy jaj nie wpłynęło na ubytek ich masy w czasie przechowywania.
The washing of egg shells had no effect on the egg weight loss during storage.
Ukryłem mój ubytek słuchu od Ciebie po prostu zgadzając do wszystkiego, co powiedział.
I hid my hearing loss from you by simply agreeing to everything you said.
Więc, ewentualnie, płyn rdzeniowy wypełni ubytek.
See, eventually, the spinal fluid will fill the cavity.
Od teraz będzie tylko łamanie i ubytek.
Everything I do from now on is breakage and loss.
I gdy miałem ok 4 miesięcy zdiagnozowano u mnie głęboki ciężki ubytek słuchu.
And at about four months old, I was diagnosed with profoundly severe hearing loss.
Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
If the Customer finds that a loss of or damage to the Product has occurred during transport, they are obliged to make all actions necessary to establish the liability of the carrier.
Duży ubytek krwi, brak widocznych oznak pracy serca.
Volume of blood loss, lack of visible cardio activity.
Była u dentysty - jej pierwszy ubytek.
She went to the dentist - her first cavity.
Jedna kula, znaczny ubytek krwi.
Single bullet, massive blood loss.
a) nieznaczny ubytek świeżości i jędrności;
(a) a slight loss of freshness and turgidity;
Wytrącanie się osadu powoduje ubytek 0,02 N roztworu azotanu srebra, którego objętość należy odjąć od objętości użytej do obliczenia zawartości HCN.
The formation of this precipitate causes a loss of silver nitrate solution 0702 N, the volume of which must be subtracted from the volume used to calculate the HCN content.
9.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, ubytek, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów przed, podczas i po imprezie itd., niezależnie od okoliczności.
9.2. The Organizer is not responsible for theft, loss, damage or destruction of exhibition goods before, during and after the event, regardless the circumstances.
W niedługim czasie od ponownego rozpoczęcia treningów, tym razem z Metadrolem zauważyłem znaczny przyrost masy mięśniowej, a dodatkowo ubytek tłuszczu.
Soon after re-start training, this time with Metadrolem noticed a significant increase in muscle mass, and further loss of fat.
Obliczyć ubytek wagi wyrażony procentowo w stosunku do wagi chmielu przed badaniem.
Calculate the loss of weight as a percentage of the original weight of hops.
Również jednak mogą być bardzo korzystne, zmniejsza objawy szum w uszach, szczególnie, jeśli szum jest spowodowany przez ubytek słuchu.
They can also however be very beneficial reducing the symptoms of Tinnitus, particularly if the Tinnitus is caused by hearing loss.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 206. Точных совпадений: 206. Затраченное время: 128 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo