Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: należy utrzymywać
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "utrzymywać" на английский

keep
maintain
support
hold
persist
continue
remain
retain
argue
sustain
provide for

Предложения

Organizacja powinna utrzymywać zapisy wyników okresowych ocen.
The organisation shall keep records of the results of the periodic evaluations.
Tylko musisz mnie utrzymywać za anonimowe źródło.
Only you've got to keep me as your anonymous source.
ERBN powinna utrzymywać regularne kontakty ze środowiskiem naukowym i instytucjami europejskimi.
The ERC should maintain regular contact with the scientific community and European Institutions.
Osoby dokonujące dojenia muszą utrzymywać wysoki poziom czystości osobistej.
Persons performing milking must maintain a high degree of personal cleanliness.
Cóż, skończyłem ogólniak, musiałem utrzymywać rodzinę.
Well, when I graduated high school, I had to support my family.
Atmosfera planety nie może utrzymywać życia.
The atmosphere on the surface can't support life.
Członkowie nie będą przyznawać ani utrzymywać subsydiów wymienionych w ustępie 1.
A Member shall neither grant nor maintain subsidies referred to in paragraph 1.
Przy wszystkich kolejnych operacjach utrzymywać temperaturę 20 1 oC.
Maintain the temperature at 20 ± 1 ºC for all subsequent operations.
Przed mieszkańcami wioski, muszę utrzymywać swój autorytet.
I must maintain the image of my authority in front of the villagers.
Musisz nadal utrzymywać to pole magnetyczne.
You need to keep that magnetic field going.
Możemy go utrzymywać przy użyciu leków przez krótki czas.
And we can only keep it going with medication for a short time.
Wójku, muszę utrzymywać kontakt z moimi laluniami.
Come on, Uncle Phil, I need to keep in touch with my tasties.
Wszystko co możemy to utrzymywać Prezydenta Jacksona na urzędzie.
All we have to do... is keep President Supreme Jackson in office.
Nie możesz utrzymywać pola siłowego bez końca.
You can't keep a force field up for ever. I can.
Będziemy utrzymywać związek, panie Crasswell.
We'll keep you posted, Mr. Crasswell.
Mały aniołek tatusia musi utrzymywać pozory.
Daddy's little angel must keep up appearances.
Najwidoczniej nie chcieli tego utrzymywać w sekrecie...
I guess they don't intend to keep it a secret...
To Fine nie utrzymywać żadnych tajemnic, chociaż obiecał.
It's fine a not keep any secrets, although promised.
Lekarz powiedział, że muszę utrzymywać ciepło.
Now, the doctor said I need to keep you warm.
Musisz przyjąć każdego, utrzymywać 85% obłożenia.
You have to take whoever comes in, maintain 85% occupancy.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 2477. Точных совпадений: 2477. Затраченное время: 330 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo