Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "wolne" на английский

Посмотреть также: wziąć wolne wolne popołudnie
Искать wolne в: Oпределение Словарь Синонимы

Предложения

Jest ulicznym sprzedawcą biżuterii więc ma wolne noce.
He's a sidewalk jewelry salesman so he has free nights.
Może dostanę wolne latem i przyjadę na Sidewinder festival.
Maybe I can get free of summer and come to the Sidewinder festival.
Dodatkowo potwierdzają znaczne wolne moce produkcyjne istniejącą w grupie Interpipe.
This is further confirmed by the significant spare capacity existing at the Interpipe Group.
Wzięłaś wczoraj wolne ponieważ byłaś w złym humorze.
You took a day off yesterday because you were in a bad mood.
Masz wolne, zadzwoń w poniedziałek.
It's your day off, call him Monday.
Wszyscy mieli wolne albo byli zajęci wyborami.
All had free or were preoccupied with the election.
Jeśli zbierzemy wszystkie cztery przedmioty... będziemy wolne.
If we can collect all four of these items, we can be free.
Mam wolne i spędzam czas z kolegami.
This is my day off and I'm having good time with my buddies.
Bo masz wolne, gdy kogoś kropniesz.
Well, that's 'cause you get a day off after you kill somebody.
Pierwsze rzekomo wolne wybory jesienią bieżącego roku to całkowita farsa.
The first, allegedly free, elections in the autumn of this year are a total farce.
Gdyby każda brała wolne przy ciotce, świat szlag by trafił.
If people took a day off every time they got the curse, the whole bloomin' world would grind to a halt.
Powiadomię jego dowódcę, że wziął wolne.
I'll call his C.O., have him put him down for a day off.
Gdy Eckhart otworzył bagażnik, Caldrone miał wolne ręce.
So when Eckhart opened this trunk, Caldrone had free hands.
Margines wypłacalności muszą stanowić aktywa wolne od wszelkich przewidywalnych zobowiązań.
The solvency margin must be represented by assets free of any foreseeable liabilities.
Sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń.
The arts and scientific research shall be free of constraint.
Terytorium AR-4 w Argentynie jest wolne od pryszczycy bez szczepienia.
The territory of AR-4 in Argentina is free from foot-and-mouth disease without vaccination.
Nie są wolne od emocjonalnych reperkusji.
They're not free from emotional repercussions, you know.
Mam pięcioro dzieci i tylko jedno jest wolne.
I have five children, and only one of them is free.
Nie, tylko dzisiaj miałam wolne.
No, it's the only time I had free.
Sadzonki są wolne od oznak czarnej nóżki.
The seedlings shall be free from symptoms of blackleg.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 5309. Точных совпадений: 5309. Затраченное время: 83 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo