Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "wskaźnik" на английский

Искать wskaźnik в: Oпределение Синонимы

Предложения

Jednak wskaźnik wykorzystania ryb dennych jest znacznie gorszy.
However, the utilisation rate for the demersals is much worse.
Zgłasza się wskaźnik strat odnotowany w ostatnim roku.
The loss rate observed in the latest year shall be reported.
Zdaniem Komisji musi jednak istnieć wskaźnik referencyjny.
For the Commission, however, there must be a reference indicator.
Stanowi ona dla obywateli Europy widoczny, wymierny wskaźnik solidarności.
It provides European citizens with a visible, quantifiable indicator of solidarity.
W niniejszej tabeli wskaźnik wypłacalności obliczono jako wolny kapitał/pasywa ogółem.
In this table, the solvency ratio is calculated as free capital/total liabilities.
Zamieńmy ten wskaźnik na następne 5,000.
Let's flip that ratio for the next 5,000.
Ten wskaźnik powinien obejmować wyłącznie oddziały instytucji kredytowych.
This indicator must only include branches that belong to CIs.
Reprezentatywne artykuły są wskazane przez wskaźnik reprezentatywności.
The representative items will be indicated by a representativity indicator.
Jednocześnie publikowany jest odrębny wskaźnik stóp procentowych dla Estonii.
Simultaneously, a separate interest rate indicator for Estonia is published.
Ponieważ dla Bułgarii ten wskaźnik jest zbyt wysoki.
Because for a country like Bulgaria this indicator is too high.
Układ OBD musi obejmować wskaźnik awarii, wyraźnie widoczny dla operatora pojazdu.
The OBD system must incorporate a malfunction indicator readily visible to the vehicle operator.
Instytucje obliczają wskaźnik dźwigni w sprawozdawczym dniu odniesienia.
Institutions shall calculate the leverage ratio at the reporting reference date.
Niski puls to prawdziwy wskaźnik dotyczący zdolności do przemocy.
A low heart rate is a true indicator of one's capacity for violence.
Przedstawiony wskaźnik pozwala porównać względną rentowność scenariuszy dla uwzględnianych organów.
The indicator provided makes it possible to compare the relative profitability of the scenarios for the components in question.
Sygnał ostrzegawczy powinien informować, że wskaźnik jest włączony.
A warning signal shall indicate that the indicator is switched on.
W planie restrukturyzacji wykorzystuje się wskaźnik wypłacalności.
The restructuring plan uses the term 'Solvency Ratio'.
Dla pierwszego okresu odniesienia wskaźnik ten jest monitorowany przez Komisję.
For the first reference period, this indicator shall be monitored by the Commission.
Także wskaźnik rozwoju i wskaźnik wylęgu zmienia się od jednej partii do drugiej.
Also the development rate and the rate of hatching vary from one batch to another.
Na wskaźnik wykorzystania mocy dotyczący produkcji mocznika wpływają także zmiany związane z innymi nawozami, a zatem jest on mniej istotny jako wskaźnik szkody.
The capacity utilisation rate for urea production is accordingly also affected by the development of other fertilisers, and it is therefore less meaningful as an injury indicator.
Jeżeli osobne informacje dotyczące instytucji ubezpieczeniowych nie są dostępne, wskaźnik ten można połączyć ze wskaźnikiem nr 17»Aktywa zarządzane przez fundusze emerytalne ogółem«, otrzymując jeden wskaźnik.
If separate information on insurance companies is not available, this indicator can be combined with indicator No 17 "Total assets under management by pension funds" to form one single indicator.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 4117. Точных совпадений: 4117. Затраченное время: 68 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo