Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "względnie stałym poziomie" на английский

relatively stable
relatively constant
Ceny dalej spadały w OD, podczas gdy koszty utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
Prices further decreased during the IP, while costs remained relatively stable.
Zapasy pozostawały na względnie stałym poziomie w stosunku do produkcji i sprzedaży aż do roku 2000.
Stock levels remained relatively stable in relation to production and sales up to 2000.
Wyniki remisji klinicznej utrzymywały się na względnie stałym poziomie niezależnie od uprzednio zastosowanego leku z grupy antagonistów TNF.
Clinical remission results remained relatively constant irrespective of previous TNF antagonist exposure.
Dzięki zastosowaniu powierzchni polimerowej oraz przenikaniu fentanylu przez warstwy skóry, szybkość uwalniania leku utrzymuje się na względnie stałym poziomie.
Due to the polymer matrix and the diffusion of fentanyl through the skin layers, the release rate remains relatively constant.
Między 2007 r. a ODP konsumpcja w Unii utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
Between 2007 and the RIP, Union consumption remained relatively stable.
Unijne ceny sprzedaży pozostały na względnie stałym poziomie i charakteryzowały się tylko niewielkimi wahaniami.
The sales prices in the Union remained relatively stable and showed only minor fluctuations.
Produkt ten był niedochodowy w trakcie okresu analizy, chociaż różnica pomiędzy kosztem produkcji a ceną sprzedaży pozostawała na względnie stałym poziomie we wspomnianym okresie.
This product was unprofitable throughout the analysis period, although the gap between cost of production and sales price remained relatively stable over the period.
W okresie między 2009 r. a OD utrzymywało się ono na względnie stałym poziomie.
It remained relatively stable in the period between 2009 and the IP.
W okresie badanym produkcja wzrosła o prawie 20 %, a moce utrzymywały się na względnie stałym poziomie.
During the period considered the production increased by almost 20 % while capacity remained relatively stable.
W przemyśle unijnym produkcja produktu objętego postępowaniem między rokiem 2010 a ODP utrzymywała się na względnie stałym poziomie około 7 milionów ton.
The Union industry's production of the product concerned remained relatively stable between 2010 and the RIP, in the region of 7 million tonnes.
Ponadto wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło o prawie 30 %, a moce utrzymywały się na względnie stałym poziomie, odnotowując jedynie niewielki wzrost.
Also capacity utilisation increased by some 30 % while the capacity remained relatively stable with only a small increase.
Mimo wspomnianej powyżej sytuacji moce produkcyjne pozostały na względnie stałym poziomie przez cały okres badany, w oparciu o metodę kalkulacji stosowaną zazwyczaj przez ten przemysł.
Despite the developments mentioned above capacity was relatively stable across the period considered based on the method of calculation normally employed by the industry.
Niektóre wskaźniki szkody takie jak produkcja, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy i wielkość sprzedaży utrzymywały się jednak na względnie stałym poziomie lub odnotowały negatywne zmiany w okresie badanym.
On the other hand, some of the main injury indicators like production, production capacity, capacity utilization and sales volume, remained relatively stable or experienced a negative development during the period considered.
Stan zapasów na koniec okresu sprawozdawczego jako wartość procentowa produkcji utrzymywał się na względnie stałym poziomie, dostosowując się do zmian w produkcji przemysłu unijnego.
The closing stock as a percentage of the production remained relatively stable, following the evolution of the Union's industry production.
W tym samym okresie ceny przywozu po cenach dumpingowych z Chin utrzymywały się na względnie stałym poziomie, odnotowując wzrost o 12,6 % między 2007 r. i 2008 r., a następnie stały spadek w 2009 r. i ODP, osiągając w ODP poziom z 2007 r.
In the same period, prices of dumped imports from China remained relatively stable with an increase of 12,6 % between 2007 and 2008 followed by a continued reduction in 2009 and the RIP, to reach in the latter period the level achieved in 2007.
Przywóz obniżył się w 1996 r., po nałożeniu ceł antydumpingowych, do 960 ton i pozostał w latach następnych na względnie stałym poziomie, osiągając w 1999 r. 842 tony i 811 ton w roku 2000.
Imports dropped in 1996 after the imposition of the anti-dumping duty to 960 tonnes and remained relatively stable in the following years, reaching 842 tonnes in 1999, and 811 tonnes in 2000.
Z obserwacji przedstawionych przez zainteresowane strony wynika, iż przez cały ten okres wspólnotowa konsumpcja zapalniczek krzesiwowych ogółem (zarówno nadających się, jak i nienadających się do wielokrotnego napełniania), utrzymywała się na względnie stałym poziomie.
According to comments received from interested parties, total Community consumption of flint lighters (i.e. both refillable and non-refillable) appears to have remained relatively stable throughout this period.
Wchłanianie Po pierwszym zastosowaniu produktu Fentanyl- ratiopharm, stężenie fentanylu w surowicy krwi stopniowo zwiększa się, stabilizując się po upływie 12 do 24 godzin i utrzymuje się na względnie stałym poziomie przez pozostałą część 72- godzinnego okresu stosowania.
Absorption After the first application of Fentanyl-ratiopharm, serum fentanyl concentrations increase gradually, generally levelling off between 12 and 24 hours, and remaining relatively constant for the remainder of the 72-hour application period.
Zaleca się równanie 2a) w przypadku, gdy ciecz wypływająca ze zbiornika DOC różni się z dnia na dzień, podczas gdy równanie 2b) można zastosować w przypadku, gdy ciecz wypływająca ze zbiornika DOC pozostaje na względnie stałym poziomie w kolejnych dniach.
Equation 2(a) is recommended if effluent DOC varies from day to day, while equation 2(b) may be used when effluent DOC remains relatively constant from day to day.
Między 1994 r. a 1997 r. wielkość przywozu zapalniczek krzesiwowych do Wspólnoty utrzymywała się na względnie stałym poziomie, mimo znaczącego wzrostu udziału przywozu jednorazowych zapalniczek krzesiwowych nadających się do wielokrotnego napełniania w tym samym okresie.
Total imports of flint lighters into the Community have remained relatively stable between 1994 and 1997 despite the high increase in the proportion of imports of disposable, refillable flint lighters during the same period.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 21. Точных совпадений: 21. Затраченное время: 49 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo