Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
Посмотреть также: zostać zachowane
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "zachowane" на английский

preserved retained maintained stored well-preserved saved
respected
observed
conserved
kept
complied with

Предложения

Na szczęście jest zachowane i nieuszkodzone.
And thankfully, it's preserved and intact.
Na wyspie zostały zachowane także wartościowe znaleziska archeologiczne.
The island also has valuable archeological remains all of which are very well preserved.
Wszystkie dane zostaną zachowane bez potrzeby inicjalizacji dysku ani konfiguracji.
All the data will be retained without disk initialization or configuration required.
Tłumienie osobowości i indywidualizm nie mogą być zachowane bez pomocniczych cybermózgów.
Personality attenuates, and self hood can't be retained without auxiliary cyberbrains.
Ogólne zasady określone we wspomnianych trzech dyrektywach zostaną zachowane.
The general principles laid down in the three Directives in question will be maintained.
On przedkłada rachunki z poprzednich żywotów, doskonale zachowane.
He brings forward the accounts of the previous lives, maintained perfectly.
Technologia wewnątrz żarówki muszą być zachowane od wysokich temperatur podczas operacji.
The technology inside the bulb must be preserved from high temperatures produced during operation.
Stężenie dwutlenku siarki zostało zachowane w pewnego rodzaju zamknięciu.
Sulfur dioxide concentrations have been preserved in some kind of enclosure.
W obiekcie są zachowane oryginalne elementy klasycystyczne.
Former classicistic elements have been preserved in the building.
Udokumentowane i zachowane najlepiej, jak potrafię.
Documented and preserved to the best of my ability.
Uprzednio zmodyfikowane przez użytkownika ustawienia skrótów będą zachowane prze aktualizacji.
Shortcut settings previously modified by the user will be preserved upon upgrade.
Elementy siodeł zachowane były także grobach bez pochówku zwierzęcia.
The saddle parts have been preserved also in the graves without horse burial.
Z tego okresu pochodzą najstarsze zachowane monety egipskie.
To this period are dated the first preserved Egyptian coins.
Być może znajdziecie dowody, zachowane w craquelure.
There may be trace evidence - preserved in the craquelure.
Jeżeli etykieta jest mniejsza lub większa, proporcje powyższego piktogramu powinny być odpowiednio zachowane.
Where the label is smaller or larger, the proportions of the above pictogram should be maintained accordingly.
Wszystkie tampony i płyny pozostałe po przemywaniu muszą być zachowane do analizy.
All swabs and washings must be retained for analysis.
Możliwości wsparcia w ramach programu Leader również zostaną zachowane.
The support possibilities under Leader will also be maintained.
Takie dowody zostaną zachowane w dokumentach zatwierdzenia typu.
Such evidence shall be retained in the type-approval documentation.
nie są zachowane ogólny układ lub zasady budowy;
the general configuration or the principles of construction are not retained;
Podczas wszystkich cykli ogólne bezpieczeństwo leczenia było zachowane.
The overall safety was maintained during all cycles.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 917. Точных совпадений: 917. Затраченное время: 77 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo