Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "ze stałą prędkością" на английский

at a constant speed
at constant speed
at a steady speed
constant-speed
at a constant rate
Pojazd musi najeżdżać na bazę pomiarową ze stałą prędkością.
The vehicle must arrive at the measuring base at a constant speed.
Tester żywności Instron działający w celu ściskania, ze stałą prędkością 10 cm/min.
Instron Food Tester, operating, for compression, at a constant speed of 10 cm/min.
Podczas badania z przyspieszeniem przy całkowicie otwartej przepustnicy pojazd musi się zbliżać do linii AA' ze stałą prędkością.
For full throttle acceleration tests the vehicle shall approach the line AA' at constant speed.
Urządzenie CS140 Twin Action jest wyposażone w silnik Industrial Open Power zasilany olejem napędowym, posiadający parametry dostosowane do ciągłego użytkowania ze stałą prędkością i zapewniające zmniejszone zużycie paliwa: dlatego maszyna nadaje się do profesjonalnych zastosowań wymagających pracy ciągłej, w szczególności codziennego 8-godzinnego cyklu roboczego.
CS140 Twin Action is equipped with Industrial Open Power engine version which is specifically sized for continuous applications at constant speed with reduced consumption: for this reason it is suited to continuous heavy-duty work, even for a daily cycle of eight hours non-stop.
Silnik powinien napędzać koła pędne ze stałą prędkością 50 km/h, o ile z przyczyn technicznych związanych z pojazdem nie określono innego warunku.
The engine shall normally turn the driving wheels at a steady speed of 50 km/h if there is no technical reason due to the vehicle to define a different condition.
Pojazd zbliża się do prostej AA' ze stałą prędkością odpowiadającą niższej z dwóch następujących prędkości: 50 km/h;
The vehicle shall approach line AA at a steady speed equal to the lowest of the following two speeds: - 50 kilometres per hour;
Tester żywności Instron, działający w celu ściskania i tarcia, ze stałą prędkością 0,5 cm/min, wyposażony w komorę ładunkową o skali pomiaru od 0 do 5 kg.
Instron Food Tester, operating, for compression and traction, at a constant speed of 0,5 cm/min, provided with a loading cell having a measuring range of 0 to 5 kg.
Sprawić, aby tłok opuszczał się ze stałą prędkością 0,5 cm/min aż do momentu, w którym siła ściskania ryżu dojdzie do 640 gramów.
Cause the piston to descend at a constant speed of 0,5 cm/min, until the compression force on the rice registers 640 grams.
Uruchomić przyczepę ze stałą prędkością 15 km/h ± 1 km/h na 48 godzin.
Run the trailer at a constant speed of 15 km/h ± 1 km/h for 48 hours.
Odcinek kontrolny nie powinien być krótszy niż 10 km i powinien zostać pokonany ze stałą prędkością w zakresie dopuszczalnych odchyleń 2,5 km/godz.
The control section should not be shorter than 10 km and should be travelled at a constant speed with a tolerance of ± 2,5 km/h.
Lecąc ze stałą prędkością nie stoi się w korkach, a dalsza podróż może okazać się nawet tańsza niż męcząca podróż samochodem na tym samym odcinku.
Flying at a constant speed helps to avoid traffic, and continue your journey may be even cheaper than the tiring journey by car on the same distance.
Przedmiotowy pojazd przejeżdża odległość wynoszącą co najmniej 60 m ze stałą prędkością wynoszącą 50 ± 2 km/h i przejeżdża środkiem między dwoma nieruchomymi pojazdami.
The subject vehicle shall travel for a distance of at least 60 m, at a constant speed of 50 ± 2 km/h to pass centrally between the two stationary vehicles.
Pojazd należy prowadzić ze stałą prędkością między 4 km/h a 11 km/h i przełożeniu obejmującym zakres prędkości co najmniej 19 km/h przez cały program badania (np. R-T1-T2-T3-R).
Drive the vehicle at a constant speed between 4 km/h and 11 km/h and the gear ratio capable of covering the speed range of at least 19 km/h for the complete test programme (e.g. R-T1-T2-T3-R).
Jeśli producent z powodów technicznych nie zaleca innej prędkości, silnik napędza koła napędowe normalnie, ze stałą prędkością równą trzem czwartym maksymalnej prędkości pojazdu.
The engine shall turn the driving wheels normally at a constant speed corresponding to three quarters of the maximum speed of the vehicle if there is no technical reason for the manufacturer to prefer another speed.
Ze względu na wymagania częstotliwości sieci elektrycznej statku, główny silnik pracuje ze stałą prędkością; spełniać zmienne zapotrzebowanie na generatory fal energii elektrycznej stosuje się oprócz.
Due to the frequency requirements of the electricity network of the ship, the main motor is operated at constant speed; to meet the variable demand for electricity wave generators are used in addition.
Dzieje się to z powodu zwiększenia przyśpieszenia naładowanych cząstek (które są przyczyną powstawania auroral ovals) podczas wejścia w pole magnetyczne Ziemi. Większa energia i prędkość cząstek powoduje jaśniejsze zorza polarne. W symulacji elektrony poruszają się ze stałą prędkością.
This is because the acceleration of the charged particles that cause the auroral ovals increases as they enter Earth's magnetic field, which increases the particles' energy and velocity, brightening the aurora. In the simulation, the electrons travel at constant speed.
"cel ruchomy" oznacza cel poruszający się ze stałą prędkością w tym samym kierunku i środkiem tego samego pasa ruchu co przedmiotowy pojazd;
'moving target' means a target travelling at a constant speed in the same direction and in the centre of the same lane of travel as the subject vehicle;
Pojazd zbliża się do prostej AA' ze stałą prędkością odpowiadającą niższej z trzech następujących prędkości: prędkość obrotowa silnika równa trzem czwartym prędkości obrotowej silnika, przy której silnik osiąga maksymalną moc;
The vehicle shall approach line AA at a steady speed corresponding to the lowest of the three following speeds: - an engine speed equal to three-quarters of the engine speed at which the engine develops its maximum power;
Po zrównoważeniu sił taśmę odrywa się ze stałą prędkością 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
At this stage, the tape shall be torn off at a constant speed of 1,5 m/s ± 0,2 m/s.
Po osiągnięciu przez pojazd ciągnący i przyczepę stałych warunków jazdy należy wykonać skręt w taki sposób, by przednia zewnętrzna krawędź pojazdu ciągnącego wyznaczyła okrąg o promieniu 25 m ze stałą prędkością 5 km/h.
With the towing vehicle and trailer having adopted a steady state, turn so that the front outside edge of the towing vehicle describes a circle of radius of 25 m, at a constant speed of 5 km/h.
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 70. Точных совпадений: 70. Затраченное время: 206 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo