Зарегистрироваться Помощь
ru ···
Перевод Context Спряжение Синонимы
Присоединиться к Reverso
Реклама
Реклама
Реклама
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.

Перевод "recoltării" на английский

collection
harvest harvesting
sampling
harvested
Aşa că primul lucru pe care îl facem la locul recoltării e să luăm un RMN.
So the first thing that we do at the site of collection is we collect what's called an MR.
Specie Categorie Identitatea donatorului Data recoltării Data congelării Numărul de autorizare al echipeiCantitate
Species Category Donor identity Date of collection Date of freezing Approval number of the team Quantity
Asteaptă până când te vei regăsi în bratele flăcăului tău în momentul recoltării.
Wait till you find yourself in the arms of your lad at the harvest time.
Au fost 3 mai multe fete sacrificat în timpul recoltării.
There were 3 more girls sacrificed during the harvest.
În 1955, în timpul recoltării, acea persoană ar fi obstacole mari.
In 1955 at harvest time that person had big obstacles.
Sunt încrezător că pot obține o cultură întreagă până la timpul recoltării.
I'm very confident I can pull in a full crop before harvest time.
De struguri în timpul recoltării în câteva secunde pentru a analiza parametrii 14 şi evaluate.
The grapes during the harvest in a few seconds to analyze 14 parameters and evaluated.
Așadar, se renunță la obligația recoltării înaintea orei 13.
The obligation to harvest before 13.00 is therefore abolished.
Căderea provoacă o maturare inegală și conduce la o contaminare cu alcaloizi în momentul recoltării.
Lodging causes an uneven ripening and leads to a contamination with alkaloids at harvest.
Să mă pot întoarce acasă în vremea recoltării.
That I shall be able to return home at harvest time.
În plus, a dezvoltat una dintre cele mai moderne facilităţi pentru analiza Piedemonte de struguri în timpul recoltării.
In addition, has developed one of the most modern facilities for Piedemonte analysis of the grapes during harvest.
În toate cazurile, o entitate evaluează produsele agricole în momentul recoltării la valoarea lor justă minus costurile estimate la punctul de vânzare.
In all cases, an entity measures agricultural produce at the point of harvest at its fair value less estimated point-of-sale costs.
DOC - CIB - vin cu denumire de origine, obținut în momentul recoltării când strugurii sunt înnobilați.
DOC - CIB - wine bearing a designation of origin obtained at harvest when the grape are ennobled.
Îți apreciez situația, d-le Davis... dar banca nu poate aștepta până la momentul recoltării.
I appreciate your situation, Mr. Davis... but the bank cannot Wait till harvest time.
Primele teste VINBOT lui în timpul recoltării dribleze
VINBOT's first tests during the past harvest
Dioxid de carbon solid în perioada recoltării strugurilor
Solid Carbon Dioxide during the grape harvest
Deosebit de potrivite sunt roșiile, mazărea, zmeura și căpșunile, care pot fi consumate direct in momentul recoltării.
Particularly suitable are tomatoes, peas, raspberries and strawberries, as the harvest can be eaten directly.
Deși se realizează parțial în cursul recoltării, această operație are loc, în principal, înaintea ambalării.
This procedure, while it is carried out in part during the harvest, mainly occurs prior to packaging.
Din câte ne dăm seama, toate marile ferme organizează tabere de găzduire pentru muncitori în timpul recoltării.
As it turns out, all the big farms set up housing camps for the workers during harvest.
nu au fost suspecte de infecție cu ESB la momentul recoltării embrionului;
were not suspected of being affected with BSE at the time of embryo collection;
Ничего не найдено для этого значения.

Результатов: 231. Точных совпадений: 231. Затраченное время: 165 мс

Разработано Prompsit Language Engineering для Softissimo