הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "electronic toll" להולנדית

elektronische tolheffingssystemen
elektronische tolheffing
elektronisch tolheffingssysteem
elektronische tolinning
elektronische tolheffingstransacties
elektronische tolheffingsdiensten

הצעות

Article 4 describes the technical features of the European electronic toll service.
In artikel 4 worden de technische aspecten van de Europese tolheffingsdienst beschreven.
We believe that there must be a European electronic toll system.
Wij denken dat een Europees stelsel van rekeningrijden noodzakelijk is.
European electronic toll services are not a priority in this field.
Het Europees elektronische tolheffingssysteem vormt in dit kader geen prioriteit.
A "European electronic toll contractual set of rules" shall be set up which allows all the operators and/or issuers to provide EFC interoperability.
Er wordt een "Europese reeks contractuele regels voor elektronische tolheffing" opgesteld die alle exploitanten en/of verstrekkers van contracten in staat stelt te zorgen voor EFC interoperabiliteit.
The Commission is currently drafting the legislation necessary for the definition of the European electronic toll service.
De Commissie is momenteel bezig met het opstellen van de wetgeving die nodig is voor de omschrijving van de Europese elektronische tolheffingsdienst.
When will the Commission carry out the electronic toll collection project?
Wanneer de Commissie haar project inzake elektronische tolinning zal uitvoeren?
After all, it was the Commission which called on the Member States to introduce electronic toll collection as soon as possible.
Tenslotte was het de Commissie die de lidstaten heeft verzocht om zo snel mogelijk werk te maken van elektronische tolinning.
I voted against the Sommer report because the proposal to put in place a European electronic toll system goes too far.
Ik heb tegen het verslag-Sommer gestemd omdat ik het voorstel tot invoering van een Europees elektronisch tolheffingssysteem te ver vind gaan.
The Commission shall promote cooperation between Member States that may prove necessary to ensure the interoperability of electronic toll collection systems at European level.
De Commissie bevordert de samenwerking tussen de lidstaten die noodzakelijk kan blijken om de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen op Europees niveau te waarborgen.
A European electronic toll service shall be set up pursuant to Article 3 on 1 January 2007.
Krachtens het bepaalde in artikel 3 wordt op 1 januari 2007 een Europese reeks contractuele regels voor elektronische tolheffing opgesteld.
The European electronic toll service shall encompass the following:
De Europese elektronische tolheffingsdienst wordt gedefinieerd op basis van de volgende elementen:
To achieve the objective set in paragraph 1, a European electronic toll service shall be created.
Ter verwezenlijking van de in het eerste lid genoemde doelstelling wordt een Europese elektronische tolheffingsdienst opgericht.
The European electronic toll service shall employ the technological solutions referred to in Article 2, using specifications which shall be publicly available.
De Europese elektronische tolheffingsdienst maakt gebruik van de in artikel 2 bedoelde technologische oplossingen, met specificaties die voor het publiek beschikbaar zijn.
The European electronic toll service shall be independent of the level of charges and the purpose for which such charges are levied.
De Europese elektronische tolheffingsdienst is niet van invloed op de hoogte van heffingen of het doel daarvan.
(25a) The Commission should take all necessary measures to ensure the introduction of a truly interoperable European electronic toll collecting system, in accordance with Directive 2004/52/EC.
(25 bis) De Commissie moet alle noodzakelijke maatregelen nemen om de invoering te verzekeren van een werkelijk interoperabel systeem voor elektronische tolheffing, overeenkomstig richtlijn 2004/52/EG.
In order to be able to guarantee interoperability, the directive sets up a European electronic toll service with a contractual set of rules and technical standards and requirements.
Om de interoperabiliteit te kunnen garanderen, wordt met de Richtlijn de oprichting van een Europese elektronische tolheffingsdienst beoogd, waarin een reeks contractuele regels en technische normen en vereisten worden opgenomen.
I am, on the one hand, referring to the technical aspects that are being discussed and whereby it is intended to achieve interoperability of electronic toll collection systems across the Union.
Hierbij spreek ik enerzijds over de technische aspecten die besproken worden en waarbij er naar gestreefd wordt de interoperabiliteit van elektronische tolheffingsystemen in heel de Unie te realiseren.
at the latest two years after the decisions on the European electronic toll service
uiterlijk twee jaar na de besluiten over de Europese elektronische tolheffingsdienst
A European electronic toll service should provide interoperability at technical, contractual and procedural level, covering:
Een Europese elektronische tolheffingsdienst zal zorgen voor interoperabiliteit op technisch, contractueel en procedureel vlak en het volgende behelzen:
The matters listed below are essential for the definition and deployment of the European electronic toll service set up under the Directive.
Onderstaande punten zijn van wezenlijk belang voor de definiëring en invoering van de uit hoofde van de richtlijn op te zetten Europese elektronische tolheffingsdienst.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 68. מדויק: 68. זמן שחלף: 140 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo