הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "toll system" להולנדית

tolsysteem
tolheffingssysteem
tolheffing
wegenbelasting
tol
tolheffingsdienst
kilometerheffing
Satellite-based toll system in Belgium starts on 1 April 2016
Satellietgestuurd tolsysteem in België in bedrijf vanaf 1 april 2016
On the 1st August 2013, the new electronic toll system called "BelToll" was implemented in the Republic of Belarus.
Op 1 augustus start in Wit Rusland (Belarus) het nieuwe electronische tolsysteem "BelToll".
I voted against the Sommer report because the proposal to put in place a European electronic toll system goes too far.
Ik heb tegen het verslag-Sommer gestemd omdat ik het voorstel tot invoering van een Europees elektronisch tolheffingssysteem te ver vind gaan.
The new toll system in northern Portugal clearly discriminates against the hauliers who make possible the busy exchange of trade with Galicia.
Het nieuwe tolheffingssysteem in het noorden van Portugal is duidelijk nadelig voor de vervoerders die de intense handelstransacties met de regio Galicië mogelijk maken.
This shortcoming could be offset by means of a tailored toll system penalising road hauliers on the basis of their individual pollutant emissions.
Als oplossing zou men een gedifferentieerde tolheffing kunnen introduceren, met relatieve sancties voor vervoersondernemingen naargelang hun individuele uitstoot van schadelijke stoffen.
Likewise, there is a need to coordinate the implementation of various existing initiatives (e-call), actions (EasyWay) or adopted measures (electronic toll system) in order to ensure the smooth and coherent deployment of the ITS across all EU Member States.
Ook moet de toepassing van verscheidene bestaande initiatieven (eCall), acties (EasyWay) of aangenomen maatregelen (elektronische tolheffing) worden gecoördineerd om te zorgen voor een vlotte en samenhangende opstelling van de ITS in alle EU-lidstaten.
The practical difficulties [33] of the toll system create a disadvantage for non-German road hauliers.
De praktische moeilijkheden [33] van het tolsysteem doen een nadeel ontstaan voor niet-Duitse wegvervoerders.
We do, for example, have a compulsory rail toll system for each Member State.
Zo kennen wij een verplicht tolsysteem voor het spoor in iedere lidstaat.
Additional arguments related to the toll system
Aanvullende argumenten met betrekking tot het tolsysteem
When introducing its toll system in 2005, Germany decided not to fully recover the respective costs.
Bij de invoering van zijn tolsysteem in 2005 besloot Duitsland de respectieve kosten niet volledig terug te vorderen.
It is a year now since the new toll system was introduced.
Er is een jaar voorbijgegaan sinds de invoering van het nieuwe tolheffingssysteem.
The time-based Eurovignette will no longer be applicable in Belgium as of April 2016 and will be replaced by a route-dependent toll system using the On-Board Unit.
Het op tijd gebaseerde Eurovignet is niet meer geldig vanaf April en zal worden vervangen door een route-afhankelijk tolsysteem met behulp van een On-Board Unit.
Why are we recommending a satellite-based toll system?
Waarom zijn wij voorstander van een door satellieten ondersteund tolheffingssysteem?
I would particularly emphasise the fact that it should remain up to the Member States themselves to assess the desirability of a toll system for lorries and passenger cars.
Ik beklemtoon met name dat het aan de lidstaten zelf moeten blijven te oordelen over de wenselijkheid van een tolsysteem voor vracht- en personenwagens.
Advocates of a toll system, at any rate, know how important tolls can be in regulating traffic flow and diverting traffic from overstretched or environmentally vulnerable areas to other routes.
Degenen die voorstander zijn van een tolheffingssysteem, weten in ieder geval hoe belangrijk tolheffing kan zijn voor onder meer ook de regulering van verkeersstromen en het ontzien van overbelaste of ecologisch bijzonder kwetsbare gebieden.
As far as Germany is concerned, the Commission is still examining the envisaged toll system.
Wat Duitsland betreft, is de Commissie nog steeds bezig met het bestuderen van het geplande tolsysteem.
Finally, it is argued that the toll system violates other Treaty provisions such as Article 28, 97, 90 and 92 [35].
Ten slotte wordt geargumenteerd dat het tolsysteem indruist tegen andere bepalingen van het Verdrag zoals artikel 28, 97, 90 en 92 [35].
It is further argued that the German toll system, as it seems, contradicts with recital 17 of Directive 1999/62/EC, since it will create artificial barriers, distort competition within Europe and lead away from a harmonised European model of infrastructure charging, guaranteeing interoperability.
Voorts wordt gesteld dat de Duitse tolsysteem lijkt in te druisen tegen overweging 17 van Richtlijn 1999/62/EG aangezien het kunstmatige barrières doet ontstaan, de mededinging binnen Europa verstoort en wegvoert van een geharmoniseerd Europees model van heffingen voor het gebruik van infrastructuur waarbij de interoperabiliteit gewaarborgd is.
The Commission also could not yet conclude that the toll system as such fulfils all the conditions of Directive 1999/62/EC and that it complies with Article 28 of the EC Treaty.
De Commissie kon ook nog niet concluderen of het tolsysteem als zodanig voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 1999/62/EG en aan artikel 28 van het EG-Verdrag.
In addition, all interested parties arguing against the aid measure criticise the toll system as such, without sometimes clearly distinguishing the toll from the TRS.
Alle betrokken partijen die zich verzetten tegen de steunmaatregel bekritiseren het tolsysteem als zodanig, zonder soms een duidelijk onderscheid te maken tussen de tol zelf en het TRS.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 81. מדויק: 81. זמן שחלף: 178 ms.

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo