הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "base" לעברית

חפש את base ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
בסיס
מאגר
תחנה
לבסס
בסיסית
בסיסים
בסיסיים
מתבסס
הבסיס לבסיס בבסיס בסיסי הבסיסי מבסס
מבססים
מבססת
אבסס
יבססו
תבססו
ביסס
תבסס
ביססת

הצעות

178
169
145
96
71
Percentage base of New-RemoteMailbox calls with active provisioning cache.
בסיס אחוזים של קריאות ל - New-RemoteMailbox עם מטמון הקצאת משאבים פעיל.
Help message base name may not be null or empty.
שם בסיס של הודעת עזרה אינו יכול להיות Null או ריק.
The listen base address specified must include a non-zero port number when using ListenUriMode.Explicit.
הכתובת של בסיס ההאזנה שצוינה חייבת לכלול מספר יציאה שאינו אפס בעת השימוש ב - ListenUriMode.Explicit.
CollectionType objects cannot have a base type.
אובייקטי CollectionType אינם יכולים לכלול סוג בסיס.
Note: your service must have an http base address to add this endpoint.
הערה: השירות חייבת לכלול כתובת בסיס של http כדי להוסיף נקודת קצה זו.
The ServiceDebugBehavior Help Page is enabled at a relative address and cannot be created because there is no base address.
דף העזרה של ServiceDebugBehavior זמין בכתובת יחסית ואין אפשרות ליצור אותו כיוון שאין כתובת בסיס.
Valid base signature - XAdES information corrupt or has certificate problems.
חתימת בסיס חוקית - מידע XAdES פגום או שיש בעיות באישור.
A base address cannot contain a Uri query string.
כתובת בסיס אינה יכולה להכיל מחרוזת שאילתה של Uri.
Only an absolute Uri can be used as a base address.
אפשר להשתמש ב - Uri מוחלט בלבד ככתובת בסיס.
Not a user visible counter. This is a standard 'base' as used by the perfmon infrastructure.
מונה זה אינו גלוי למשתמש. זהו 'בסיס' סטנדרטי כפי שנמצא בשימוש על-ידי תשתית perfmon.
Unable to discover search base from specified directory service connection.
לא ניתן לגלות את בסיס החיפוש מחיבור שירות מדריך הכתובות שצוין.
Precision-machined aluminium with a carbon-fibre composite base
אלומיניום שעוצב במדויק במכונה עם בסיס המורכב מסיבי פחמן
The |0 ClientWebPart has the Property |1 which cannot be used since its declared on a base class.
ClientWebPart ששמו |0 כולל את המאפיין |1 שלא ניתן להשתמש בו מאחר שהוא מוצהר במחלקת בסיס.
A base counter that is used in the calculation of Web Part Execution Time
מונה בסיס המשמש לחישוב זמן הביצוע של Web Part
Transport is listening at base URI.
תעבורה מאזינה ב - URI המהווה בסיס.
Derived classes cannot raise base class events.
מחלקות נגזרות אינן יכולות לעורר אירועים של מחלקת בסיס.
Overloading methods declared in multiple base interfaces is not valid.
פעולות שירות של עומס יותר המוצהרות בממשקי בסיס מרובים אינן חוקיות.
The class System.Object cannot have a base class or implement an interface
המחלקה SystemObject אינה יכולה לכלול מחלקת בסיס או ליישם ממשק
This is watcher base, over.
כאן בסיס "צופה", עבור.
No Atlantis base in another galaxy.
לא בסיס אטלנטיס, בגלקסיה אחרת ואין מחלקה של.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7307. מדויק: 7307. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo