הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "based on" לעברית

חפש את based on ב: הגדרה מילון מילים נרדפות

הצעות

This Web menu action item is defined to generate the link for InventTable search results to different pages based on user type.
פריט הפעולה של תפריט אינטרנט זה מוגדר ליצירת הקישור עבור תוצאות חיפוש של InventTable לעמודים שונים בהתבסס על סוג משתמש.
Project will calculate dates based on links, constraints & other factors.
Project יחשב תאריכים בהתבסס על קישורים, אילוצים וגורמים אחרים.
Cannot create OrganizationProfile because ProfileSubtype provided is not based on Organization.
אין אפשרות ליצור OrganizationProfile מפני ש - ProfileSubtype שסופק אינו מבוסס על ארגון.
Battery life shown is based on testing using the Mobile Mark 2007 battery life benchmark test.
אורך חיי הסוללה המוצג מבוסס על בדיקות שנעשו תוך שימוש במבחן Mobile Mark 2007 להשוואת ביצועים של חיי סוללה.
Filter the selected Data View based on data values received from another Web Part.
סנן את תצוגת הנתונים שנבחרה בהתבסס על ערכי נתונים שהתקבלו מ - Web Part אחר.
This mapping is required to extract Windows user names based on Lotus Notes owner field.
מיפוי זה נדרש לחילוץ שמות משתמשים של Windows בהתבסס על שדה הבעלים של Lotus Notes.
You should replace this div with content that renders based on your Edit Mode Panel Properties.
עליך להחליף div זה בתוכן המעובד בהתבסס על מאפייני לוח מצב העריכה.
Failed to instantiate SPWeb based on the url
יצירת מופעים של SPWeb בהתבסס על כתובת ה - URL נכשלה
QoS provides prioritization of traffic from the access point over a wireless network based on traffic classification.
בקרת QoS מספקת מתן עדיפות לתעבורה מנקודת הגישה על פני רשת אלחוטית, בהתבסס על סיווג תעבורה.
The system instance being used for discovery points to a particular port. SharePoint Designer does not support discovering WCF services based on ports.
מופע המערכת המשמש לגילוי מצביע על יציאה מסוימת. SharePoint Designer אינו תומך בגילוי שירותי WCF בהתבסס על יציאות.
Dell simplifies the process of consolidating your server infrastructure based on industry best practices.
Dell מפשטת את תהליך האיחוד של תשתית השרתים שלך, בהתבסס על שיטות עבודה מומלצות בתעשייה.
Duplicate records will be determined based on the duplicate detection settings in Microsoft Dynamics CRM.
רשומות כפולות ייקבעו בהתבסס על הגדרות זיהוי הכפילויות ב - Microsoft Dynamics CRM.
Intel allows an individual to modify certain web sites or newsletters to their personal preferences based on personal information they have provided.
חברת Intel מאפשרת למשתמש לשנות אתרי אינטרנט או ידיעונים מסוימים לפי ההעדפות האישיות שלו, בהתבסס על מידע אישי שסיפק.
PolicyLevel object not based on a file cannot be saved.
לא ניתן לשמור אובייקט PolicyLevel שאינו מבוסס על קובץ.
Preliminary battery life results based on Dell lab testing using MobileMark 2007 Benchmark.
משך חיי הסוללה הראשית מבוסס על בדיקות מעבדה של Dell, באמצעות מבחן השוואת הביצועים MobileMark 2007.
Percent applied to create guideline increases based on range utilization.
האחוז שמוחל ליצירת העלאות לפי קווים מנחים בהתבסס על ניצול טווח.
You cannot create a PivotTable based on source data with more than 16384 columns. Reduce the number of columns and try again.
אין באפשרותך ליצור PivotTable בהתבסס על נתוני מקור המכילים יותר מ - 16384 עמודות. הפחת את מספר העמודות ונסה שוב.
Format all cells based on their values:
עצב את כל התאים בהתבסס על הערכים שלהם:
Generates recommendations for colleagues based on your Outlook content
יצירת המלצות עבור עמיתים בהתבסס על תוכן של Outlook
Cannot find row based on condition.
אין אפשרות לאתר שורה בהתבסס על תנאי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 7389. מדויק: 7389. זמן שחלף: 142 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo